Zarząd


Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022r. w trakcie posiedzenia Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w wyniku tajnych głosowań dokonano wyboru władz Federacji:


Prezydent PFSRM w kadencji 2022-2025:
Tomasz Ciodyk

Wiceprezydenci PFSRM w kadencji 2022-2025:
1.Krzysztof Gabrel
2. Tomasz Luterek
3. Wiesław Majcher

Podział zadań poszczególnych Członków Zarządu PFSRM:

Tomasz Ciodyk (Prezydent)- koordynacja pracy Zarządu, nadzór nad działalnością Biura Federacji, finanse,całokształt spraw związanych z oceną poprawności sporządzania operatów szacunkowych, kontakty z organami władzy i instytucjami centralnymi.

Krzysztof Gabrel (Wiceprezydent)- prawo i legislacja, wewnętrzne akty regulujące działalność PFSRM, etyka zawodowa.

Tomasz Luterek (Wiceprezydent)- finanse, kontakty ze środowiskiem naukowym, praktyki zawodowe, uznanie zawodowe.

Wiesław Majcher (Wiceprezydent)- wydawnictwa (w tym kwartalnik "Rzeczoznawca Majątkowy", odznaczenia, konferencje, szkolenia, imprezy sportowe i rekreacyjne.

Zagadnienia związane z rozwojem metodyki wyceny są w kompetencji Zarządu (kolegialnie).

************************************************************************************************************
Nowy Prezydent PFSRM

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PFSRM, dotyczące m.in. wyboru nowych władz. Nowym Prezydentem został Pan Tomasz Ciodyk rekomendowany przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Wyboru wiceprezydentów nie dokonano, w związku z czym przeprowadzona zostanie uzupełniająca tura wyborów.

PFSRM składa podziękowania dotychczasowemu Zarządowi, tj. Panom: Markowi Wiśniewskiemu, Krzysztofowi Grzesikowi, Krzysztofowi Lewandowskiemu i Henrykowi Masternakowi za wysiłek włożony w kierowanie pracami Federacji w minionej kadencji, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności zawodowej.

Tomasz Ciodyk

Tomasz Ciodyk jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego  dotychczasowa aktywność zawodowa związana była głównie z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i prywatyzację mienia państwowego – Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR), w których pracował ponad 20 lat, m.in. przez 8 lat na stanowisku dyrektora w Biurze Prezesa ANR odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

W 1999 roku uczestniczył w programie edukacyjnym The East Central European Scholarship Program (ECESP) administrowanym przez Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie, finansowanym przez Kongres USA. Obejmował on semestr studiów na Uniwersytecie Wisconsin w La Crosse i 2-miesięczną praktykę w Departamencie Rolnictwa w Waszyngtonie.

W latach 2013-2015 był ekspertem w zakresie gospodarowania nieruchomościami i prywatyzacji w programie współfinansowanym przez Unię Europejską, dedykowanym dla Republiki Serbii.

W latach 2013-2016 był Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR – European Association for Rural Development Institutions) z siedzibą w Brukseli.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego posiada od 1997 r., w 2008 uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. Należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM), w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i arbitra w Komisji Arbitrażowej.

Jest  członkiem redakcji kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" wydawanego przez WSRM, był wieloletnim członkiem Rady Programowej kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Przez kilkanaście lat współtworzył coroczny raport "Rynek Ziemi Rolniczej" Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa, jest biegłym sądowym.

Krzysztof Gabrel

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo – Technicznej
w Olsztynie, w zakresie zarządzania na Politechnice Białostockiej oraz w zakresie zarządzania przestrzenią i środowiskiem na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości posiada od 1996 roku. Jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Wspólnik spółki „EXPODOR” w Białymstoku zajmującej się wyceną nieruchomości i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.
Członek zarządu Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Białymstoku (którego był współzałożycielem i pierwszy prezesem).
W PFSRM był Wiceprezydentem (2012 – 2016), członkiem Komisji Legislacyjnej (2006 – 2009), Komisji Prawnej (2009 – 2012), a także Komisji Arbitrażowej (2006 – 2010). Od 2011 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości działającej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wiesław Majcher

Absolwent Wydziału Pedagogiki Akademii Wojskowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczej
we Wrocławiu, w zakresie Certyfikacja i Audyt Energetyczny  na Politechnice Wrocławskiej.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości posiada od 1996 roku.
Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, którego był prezesem w latach 2012-2018.
W PFSRM był członkiem Komisji Arbitrażowej (2015 – 2019). W latach 2014-2018 był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W 2008 roku Uzyskał Certyfikat REV – RECOGNISED EUROPEAN VALUER nadany przez: The European Group of Valuers Associacions (TEGOVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Tomasz Luterek

Prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. W 2013 r. obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN pracę doktorską „Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego”. Autor książki „Reprywatyzacja - źródła problemu”. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – kierownik podyplomowego studium wyceny nieruchomości. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości znacjonalizowanych, wywłaszczonych i przejętych w inny sposób na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu w latach 1944-1989.
Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację, które mogą uchronić Skarb Państwa i jednostki samorządowe przed wielomiliardowymi wypłatami niesłusznych odszkodowań. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojennedodano: Niedziela, 09/10/2016 23:46

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 26/09/2022 13:16

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny