O PFSRM


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ok.4 tysiąca członków.

Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja jest wydawcą kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy" i serii "Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego".

Cele
Do szczegółowych celów Federacji należą:
 • działanie na rzecz rozwoju i promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych
 • tworzenie warunków do uzyskiwania przez rzeczoznawców majątkowych certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi i krajowymi
 • ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych
 • podejmowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz kontroli ich przestrzegania
 • reprezentowanie stowarzyszeń wobec organów oraz instytucji centralnych i na forum międzynarodowym organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, jeżeli wynika to z odpowiednich porozumień.
Działalność
Federacja realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez:
 • organizowanie międzystowarzyszeniowych form współpracy o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, kursów, seminariów, wystaw, szkoleń itp.
 • współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi działającymi na rzecz rynku obrotu nieruchomościami
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń organizacji zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych
 • propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie doskonalenia zawodowego
 • prezentowanie społeczeństwu, organom Państwa i innym organizacjom oraz instytucjom wspólnych poglądów i opinii stowarzyszeń-członków Federacji dotyczących rynku nieruchomości, regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz roli i zadań rzeczoznawców majątkowych
 • promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych z dziedziny wyceny nieruchomości
 • współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi rzeczoznawców majątkowych
 • opracowywanie i rozpowszechnianie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych jako zasad dobrej praktyki i reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • organizowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 • organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych na mocy odpowiednich porozumień
 • podejmowanie innych działań w interesie sfederowanych stowarzyszeń
Raz w roku odbywają się krajowe konferencje rzeczoznawców majątkowych, których organizatorami są sfederowane stowarzyszenia.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
Federacja jest członkiem organizacji zagranicznej:
 • Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych TEGoVA
Fundusze i majątek
Na fundusze Federacji składają się:
 • wpływy z kwot wpisowych i składek członków,
 • dotacje celowe lub wpłaty ze strony członków wspierających,
 • opłaty promocyjne uzyskiwane od firm i wydawców publikacji korzystających z godła Federacji,
 • wpływy z działalności gospodarczej,
 • wpływy z działalności statutowej, spadki, zapisy, darowizny, dochody z majątku Federacji, dotacji itp.

dodano: Niedziela, 09/10/2016 23:15

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 25/09/2023 10:42

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny