Standardy


Standard "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" po dniu 9 września 2023 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2007 roku podjęła uchwałę nr 26/07 o przyjęciu po okresie wdrożenia i włączeniu do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego nr (KSWS 3) "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności". Standard ten uzyskał status obowiązującego od dnia 1 marca 2008 roku (do tej daty był zalecany do stosowania jako nota interpretacyjna). Należy przypomnieć, że proces wdrożenia został zainicjowany uchwałą Rady Krajowej PFSRM z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Następnie uchwałą nr 29/07, zgodnie z wówczas obowiązującym art. 175 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej UGN), skierowała ten standard do uzgodnienia z Ministrem Infrastruktury. Art. 175 ust. 6 UGN miał wówczas brzmienie: "Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

Prowadzone procedury, zmierzające do "uzgodnienia" tego standardu w ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, skutkowały przyjęciem przed Radę Krajową PFSRM na posiedzeniu w dniach 6/7 kwietnia 2009 roku uchwały nr 10/09, zgodnie z którą przyjęto zmienioną treść Standardu KSWS 3 "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Standard w tej wersji obowiązywał od 1 czerwca 2009 roku (zgodnie z uchwałą Rady Krajowej nr 11/09). Ostateczna treść Standardu "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" została przyjęta na posiedzeniu Rady Krajowej w dniach 14/15 grudnia uchwałą nr 59/2009 i w tej wersji Standard ten został uzgodniony z Ministrem Infrastruktury.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 1 z dnia 8 stycznia 2010 roku opublikowano Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie uzgodnienia w trybie art. 175 ust. 6 UGN Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności".

W związku ze zmianą statusu prawnego Standard KSWS 3 "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaprzestała publikacji tego opracowania jako części Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, wskazując Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 roku jako podstawę jego stosowania, jednocześnie nie podejmując decyzji o jego wyłączeniu ze zbioru PKZW. Uzgodnienie treści tego standardu z Ministrem Infrastruktury nie wyłączyło również tego Standardu z Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny z mocy prawa. Procedura ta stanowiła jedynie wypełnienie ustawowych przesłanek na podstawie których opracowanie to stało się standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu ówcześnie obowiązujących zapisów UGN.

W związku za zmianą od dnia 1 września 2017 roku zapisów art. 175 ust. 6 UGN, który otrzymał brzmienie, że to "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia", w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. zamieszczono Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 - Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Należy przy tym zauważyć, że treść Standardu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. nie uległa zmianie zarówno względem treści "uzgodnionego" standardu (Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 roku), jak również nie uległa zmianie względem treści Standardu "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" przyjętego uchwałą Rady Krajowej nr 59/09 w grudniu 2009 roku.

Zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 pkt 31 ppkt b ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2021 r. Poz. 1561) uchylono ust. 6 w art. 175, a zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy standardy zawodowe ustalone oraz ogłoszone na podstawie art. 175 ust. 6 UGN zachowują moc przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 9 września 2023 roku. Taki okres pozostawania w mocy dotyczy Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r.

W związku z przywołaną powyżej zmianą zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (ustawą z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw) Rada Krajowa  PFSRM w dniu 14 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

Podsumowując. Od dnia 10 września 2023 roku źródłem stosowania tego standardu są ponownie normy zawodowe opracowane przez  Polską Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, czyli Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a opracowanie o którym mowa nosi nazwę:
KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY
KSWS
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności

Opracował:
Krzysztof Gabrel

***************************************************************************************************************
Standardy zawodowe PFSRM

W trakcie posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniu 13 grudnia 2022 r. przyjęte zostały nowe zasady tworzenia standardów zawodowych. Standardy te będą opracowywane przez zespoły pracujące pod kierownictwem tzw. „Liderów Standardów” – rzeczoznawców majątkowych zaproponowanych przez sfederowane Stowarzyszenia i zaakceptowanych przez Zarząd PFSRM.

Członkami zespołów tworzonych przez „Liderów Standardów” do prac nad projektem danego standardu, mogą być rzeczoznawcy majątkowi - zarówno członkowie Stowarzyszenia, które zgłosiło „Lidera Standardu”, jak i członkowie innych Stowarzyszeń Członkowskich PFSRM. W skład zespołów mogą wchodzić również osoby nie będące rzeczoznawcami majątkowymi oraz rzeczoznawcy majątkowi niezrzeszeni.

Opracowane projekty standardów zawodowych, zaopiniowane przez sfederowane Stowarzyszenia, przedkładane będą wraz z rekomendacją Zarządu do zatwierdzenia Radzie Krajowej.

Zarząd PFSRM zaakceptował w ostatnim czasie Liderów, którzy stworzą zespoły do prac nad opracowaniem projektów standardów zawodowych w następujących zakresach tematycznych:

•    Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie
•    Określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby obliczania tzw. opłaty adiacenckiej
•    Określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby obliczania tzw. opłaty planistycznej
•    Wycena w podejściu dochodowym
•    Wycena lasów
•    Podejście porównawcze
•    Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości.

W związku przyjęciem nowej procedury w omawianym zakresie, w strukturze PFSRM przestała funkcjonować Komisja Standardów.


Tomasz Ciodyk
Prezydent PFSRM


*************************************************************************************************************
Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pierwsze standardy zawodowe przyjęła i opublikowała już w 1995 roku. W początkowym okresie rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, standardy te stanowiły podstawowe źródło wiedzy i regulacji w zakresie wyceny nieruchomości. Dopiero kilka lat później zaczęła obowiązywać ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Należy podkreślić, że część regulacji prawnych została niejako zapożyczona ze standardów PFSRM i obowiązuje w mniej lub bardziej zmienionej formie do dzisiaj.

Dalszy rozwój standardów związany był z poszerzaniem obszarów aktywności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, co skutkowało opracowaniem kolejnych norm, oraz aktualizacją poprzednio przyjętych.

Rozwiązania przyjęte w standardach opracowanych przez Federację uwzględniają doświadczenia międzynarodowe, w tym m.in. europejskiej organizacji rzeczoznawców TEGOVA (poprzednio TEGOVOFA).

Od września 2017 roku do września 2021 roku (w dniu 9 września 2021 roku weszła w życie  ustawa z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw) to minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustalał oraz ogłaszał obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2021 r. Poz. 1561) standardy zawodowe ustalone oraz ogłoszone na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zachowują moc przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 9 września 2023 roku. Taki okres pozostawania w mocy dotyczy Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. , poz. 59).

Z kolei Standardy PFSRM posiadały wówczas nazwę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

W związku ze zmianą zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Krajowa  PFSRM w dniu 14 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny, które poznawali i poznają kandydaci do zawodu rzeczoznawcy majątkowego już na studiach lub studiach podyplomowych oraz w trakcie praktyk zawodowych,  czyli na wstępnym etapie przygotowania do zawodu, bez względu na to czy mają one prawny przymiot „powszechnie obowiązujących”, czy też takiego przymiotu nie posiadają. To swoisty elementarz wyceny nieruchomości o ugruntowanej renomie znany każdemu rzeczoznawcy majątkowemu aktywnie wykonującemu zawód. Teraz nastąpił powrót do tradycyjnej nazwy wskazującej na charakter i rangę tego zbioru norm zawodowych.

Zbiór standardów i norm zawodowych wchodzących aktualnie w skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, które należy traktować jako zalecenia ukształtowane przez dobrą praktykę zawodową, został umieszczony w zakładce „Standardy - do pobrania” z podziałem na:
•    Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe,
•    Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne,
•    Noty Interpretacyjne.


Zapraszamy do zakładki „Standardy - do pobrania”dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:12

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 10/08/2023 12:47

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny