Rada Krajowa


 • Rada Krajowa jest najwyższą władzą Federacji i pracuje na podstawie Regulaminu Rady Krajowej.Członkami Rady Krajowej są przedstawiciele członków zwyczajnych, wybrani lub reprezentujący ich zgodnie z postanowieniami statutów lub stosownych uchwał.
 • Członek Rady Krajowej podczas głosowania dysponuje liczbą głosów zależną od liczby osób stowarzyszonych posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, przyjmując za zasadę, że na każde rozpoczęte 50 osób przypada 1 głos. W przypadku, gdy członek zwyczajny ma więcej niż 250 osób stowarzyszonych posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, w obradach Rady Krajowej członka zwyczajnego reprezentuje 1 przedstawiciel na każde rozpoczęte 250 osób, przy czym liczba głosów, którą dysponuje każdy przedstawiciel, musi być zgłoszona na piśmie do Zarządu Federacji nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
 • Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Posiedzeniom Rady Krajowej przewodniczy Prezydent Federacji lub wyznaczony przez niego Wiceprezydent, a w przypadkach szczególnych określonych w Regulaminie Rady Krajowej inna osoba wybrana przez Radę Krajową w drodze głosowania.
 • Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przedstawicieli dysponujących co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów w Radzie. Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Federacji zapadają większością 2/3 liczby głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Do zakresu działania Rady Krajowej należy:
 • uchwalenie statutu Federacji i jego zmian,
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Federacji,
 • ustalanie kierunków i programów działania Federacji,
 • uchwalanie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych,
 • określanie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla środowiska rzeczoznawców o zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań międzystowarzyszeniowych, w tym dotyczących zwoływania krajowych konferencji rzeczoznawców majątkowych,
 • uchwalanie wysokości składek i kwot wpisowych członków Federacji,
 • powoływanie przewodniczącego jednostki certyfikującej, komisji arbitrażowej, komisji i stałych zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych zadań,
 • podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Federacji sprawach nieuregulowanych tym statutem,
 • uchwalanie regulaminów Rady Krajowej, Komisji Arbitrażowej, Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności przedstawionych przez Prezydenta Federacji oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie rocznych budżetów,
 • przyznawanie złotej i srebrnej odznaki honorowej "Za Zasługi dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
 • przyznawanie medalu honorowego "Amicus de Rebus Peritorum Polonarum".
Rada Krajowa wybiera: Zarząd (składający się z Prezydenta i trzech Wiceprezydentów) spośród swojego składu oraz spośród osób wskazanych przez członków Rady, Komisję Rewizyjną w składzie pięciu osób spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Krajową.


SKŁAD RADY KRAJOWEJ
(prezesi, przewodniczący stowarzyszeń rzeczoznawców majatkowych, członków PFSRM):

 • Nowak Konstanty- Łódź (SRM Ziemii Łódzkiej)
 • Graczyk Jadwiga- - Gorzów Wielkopolski (Lubuskie SRM z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Grzesiak Joanna - Bydgoszcz (SRM w Bydgoszczy)
 • Łowisz Łukasz - Kielce (Świętokrzyskie SRM)
 • Lewandowski Krzysztof - Warszawa (Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości)
 • Jakóbiec Elżbieta - Poznań (Wielkopolskie SRM)
 • Wieczorek Leonard - Gdańsk (Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych)
 • Kosińska Małgorzata - Warszawa (Mazowieckie SRM)
 • Kostka Grzegorz - Szczecin (Zachodniopomorskie SRM)
 • Czerepińska Ewelina - Toruń (Toruńskie SRM)
 • Kosek Wojciech- Katowice (Śląskie SRM)
 • Maśko Urszula - Zielona Góra (Lubuskie SRM w Zielonej Górze)
 • Morzewska Laura- Legnica (Legnickie SRM)
 • Nawalaniec Marek - Kraków (Krakowskie SRM)
 • Pajorski Tomasz - Wrocław (SRM we Wrocławiu)
 • Patkowski Dariusz - Lublin (Regionalne SRM w Lublinie)
 • Cyran Barbara - Rzeszów (Podkarpackie SRM)
 • Prystupa Mieczysław - Warszawa (Warszawskie SRM)
 • Ratasiewicz Bogdan - Białystok (Północno - Wschodnie SRM)
 • Siofer Monika - Wałbrzych, Jelenia Góra (Karkonoskie SRM)
 • Koczara Mirosława - Koszalin (Środkowopomorskie SRM)
 • Ruppert- Grembowska Katarzyna - Kraków (Małopolskie SRM)
 • Tomczak Stefan - Słupsk (SRM w Słupsku)
 • Wegner Stanisław - Kalisz (SRM Wielkopolski Południowej w Kaliszu
 • Kołodziejczyk Robert - Łódź (Łódzkie SRM)

dodano: Niedziela, 09/10/2016 23:25

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 15/04/2024 10:05

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny