Standardy - do pobrania


Warszawa, 28 marca 2017 r.

Informacja Komisji Standardów PFSRM o standardach przyjętych na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń rzeczoznawców Majątkowych w dniu 27 marca 2017.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Rady w dniu 27 marca 2017 r. przyjęty i włączony w skład Powszechny Krajowych Zasad Wyceny został standard:
KSWP – Wartość rynkowa
Wymieniony standard zalecany jest do stosowania od dnia 10 kwietnia 2017 r. Standard dostępny jest w zakładce – do pobrania w dziale KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE.
Ponadto Rada przyjęła i przekazała do drugiego etapu konsultacji środowiskowych projekt standardu zawodowego Wycena nieruchomości drogowych.
Na tym samy posiedzeniu Rada przyjęła uchwałę o wycofania ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny następujących Tymczasowych Not Interpretacyjnych TNI
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny nieruchomości
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin


Radosław Gaca
Przewodniczący Komisji Standardów
przy PFSRM


_________________________________________________________________________________________________________________________________
Warszawa, 20 grudnia 2016 r.

Informacja Komisji Standardów PFSRM o standardach przyjętych na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń rzeczoznawców Majątkowych w dniu 12 grudnia 2016.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęte i włączone w skład Powszechny Krajowych Zasad Wyceny zostały następujące standardy:
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej,
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
Wymienione standardy są zalecane do stosowania od dnia 01 stycznia 2017 r. Standardy dostępne są w zakładce – do pobrania w dziale KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE
W przypadku standardu wyceny KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu… dokonane w nim zmiany spowodowane są zmianami i utrwaleniem linii orzecznictwa sądowego związanego z problematyką służebności przesyłu. Wskazany standard porządkuje kwestie już przedstawione we wcześniejszej wersji i nie wprowadza, odmiennych zasad wyceny. Standard ten zastępuje stosowany wcześniej standard wyceny KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, który z dniem 01 stycznia 2017 przesunięty zostaje do publikacji archiwalnych.
Ponadto Rada przyjęła i przekazała do drugiego etapu konsultacji środowiskowych projekt standardu wyceny KSWP - Wartość rynkowa.
Na tym samy posiedzeniu Rada przyjęła i przekazała do pierwszego etapu konsultacji środowiskowych projekt standardu zawodowego - Wycena nieruchomości drogowych.
Prace nad projektem standardu zawodowego - Wycena nieruchomości drogowych, prowadzone były bardzo intensywnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez specjalnie w tym celu powołany Zespół i w dalszej kolejności przez Komisję Standardów. Mając świadomość jak ważnym elementem sytemu prawnego regulującego zasady wyceny są standardy zawodowe, wymieniony projekt przed przekazaniem do uzgodnień, podany zostanie dwuetapowym konsultacjom środowiskowym, do udziału w których bardzo zachęcam wszystkie Stowarzyszenia.

Projekty dostępne są w zakładce – do pobrania w dziale
PROJEKTY

Radosław Gaca
Przewodniczący Komisji Standardów
przy PFSRM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 09 czerwca 2014 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTÓW STANDARDÓW WYCENY

 

Na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2014 Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przyjęła i skierowała do dyskusji środowiskowej projekty standardów:

  •     KSWS „WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH",

oraz

  •     KSWP „INNE RODZAJE WARTOŚCI".

Pierwszy z wymienionych projektów jest wynikiem prac Zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana i dr Jana Konowalczuka oraz prac Komisji Standardów PFSRM, drugi jest wynikiem prac własnych Komisji Standardów.

Projekt Krajowego Standardu Wyceny Podstawowego  "INNE RODZAJE WARTOŚCI" jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska odnoszące się do zdefiniowania tych kategorii wartości, których definicje nie zostały zawarte w przepisach prawa. Proponowany standard w obecnej wersji jest standardem „otwartym” i w przypadku pojawienia się konieczności zdefiniowania kolejnych rodzajów lub kategorii wartości może zostać odpowiednio uzupełniony.

Wymienione projekty znajdują się na pierwszym etapie otwartych konsultacji, etapie "dyskusji środowiskowej".

 

Na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2014 r. Rada Krajowa PFSRM przyjęła również ostatnie wersje projektów standardów:

  •     KSWS „OKREŚLANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH Z TYTUŁU LOKALIZACJI, BUDOWY I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH”,

oraz

  •     KSWS „WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO CELÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”.

Wymienione projekty znajdują się obecnie po etapie „dyskusji środowiskowej” a ich ostateczne przyjęcie nastąpi po okresie próbnym na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM.

Obecna wersja projektu KSWS "OKREŚLANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH Z TYTUŁU LOKALIZACJI, BUDOWY I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH” zawiera rozwiązania wynikające z analizy najnowszego orzecznictwa oraz treści opinii prawnej jaką na zlecenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowali Panowie r. pr. dr Grzegorz Matusik, r.pr. dr hab. Jacek Górecki z Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wskazana opinia wraz z informacją Komisji Standardów o sposobie uwzględnienia zawartych w niej postulatów, zgodnie z wolą autorów dostępna będzie w najbliższym wydaniu kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy.

Projekt standardu został sprawdzony i zweryfikowany zarówno pod kątem rozwiązań prawnych ( r.pr Pan Piotr Zamroch - współautor, r.pr. dr Grzegorz Matusik, r.pr. dr hab. Jacek Górecki - autorzy opinii ) jak i pod kątem rozwiązań merytorycznych ( zespół pod kierownictwem Kol. Jerzego Dąbka oraz cały skład Komisji Standardów).

W tym miejscu chciałbym podkreślić ogromny wkład jaki w powstanie Standardu wnieśli wszyscy członkowie Zespołu a w szczególności  rzeczoznawca majątkowy Jerzy Dąbek i radca prawny Piotr Zamroch.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem projektu standardu do drugiego etapu dyskusji środowiskowej Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwałę o całkowitym wycofaniu funkcjonującego dotychczas standardu KSWS 4 "WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH", przyjętego uchwałą Rady Krajowej Uchwała RK nr 3/06/2012 z dnia 04-05.06.2012 r. Wskazana uchwała wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty jej podjęcia.

Prowadzone przez PFSRM konsultacje środowiskowe maja charakter otwarty. Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji zmian. Termin składania uwag do przedstawionych projektów upływa dnia 05 sierpnia 2014 r. Korespondencję proszę kierować na adres PFSRM lub mailowo na adres pfva@pfsrm.pl, w tytule umieszczając hasło „standardy”.

 

Radosław Gaca
Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:13

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 09/10/2017 11:03


Pliki do pobrania

STANDARDY ZAWODOWE
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB z dnia 1.09.2017].pdf 197 KB POBIERZ
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z dnia 8.01.2010 r.].pdf 2,22 MB POBIERZ
KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE
KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 08.08.2014).pdf 159 KB POBIERZ
KSWP Wartość Rynkowa - po zmianie uogn.doc.pdf 444 KB POBIERZ
KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf 317 KB POBIERZ
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia...-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf 208 KB POBIERZ
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.].pdf 66 KB POBIERZ
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 11.07.2011 r.].pdf 133 KB POBIERZ
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych_0.pdf 159 KB POBIERZ
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015 r.].pdf 94 KB POBIERZ
NOTY INTERPRETACYJNE
NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.](1).pdf 81 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014.pdf 107 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r., w. 08.08.20.pdf 77 KB POBIERZ
PROJEKTY
KSWP - Inne rodzaje wartości - PROJEKT z dnia 14.05.2014 r_0.pdf 49 KB POBIERZ
SZ-Wycena nieruchomości drogowych-projekt z dnia 12-12-2016 r. pierwszy etap.pdf 150 KB POBIERZ
ARCHIWUM
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości [wyłaczono z PKZW z dniem 31.12.2016 r.].pdf 100 KB POBIERZ
KSWP_1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r. Uchwałą RK nr 6_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 106 KB POBIERZ
KSWP_2 Wartości inne niż wartość rynkowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 7_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 102 KB POBIERZ
KSWP_3 Operat szacunkowy [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 5_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 75 KB POBIERZ
KSWS_1_1 Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP ... [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., UCjwała RK ne 4_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 16 KB POBIERZ
KSWS - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [wyłączono z PKZW Uchwałą RK nr 13_06_2014 z dnia 05.06.2014 r.].pdf 340 KB POBIERZ
KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9_2007 z dnia 13.04.2007 r.]_0.pdf 125 KB POBIERZ
KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.].pdf 208 KB POBIERZ

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny