Dnia 2 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych


Dnia 2 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, podczas której wybrano nowy skład Zarządu.

Prezydentem Federacji został Krzysztof Bratkowski

Stanowiska wiceprezydentów pełnią:

Robert Dobrzyński

Krzysztof Gabrel

Janusz JasińskiRada Krajowa powołała również nowy skład Komisji Rewizyjnej. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Henryk Jankowski, Lech Krasiński, Krzysztof Lewandowski, Wiesława Szandrowska, Monika Joanna Szapiro – Nowakowska.

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się z dniem wyboru i potrwa 3 lata.

W trakcie posiedzenia Rady Krajowej jej członkowie, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, udzielili jednogłośnie ustępującemu Zarządowi absolutorium, jednocześnie złożyli podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych. W kadencji 2009 – 2012 funkcję Prezydenta  pełnił Krzysztof Urbańczyk, wiceprezydentami byli: Krzysztof Bratkowski, Janusz Jasiński, oraz Katarzyna Barbara Stasiak i Jerzy Adamiczka.

 

POMAGAĆ, A JEŻELI SIĘ NIE DA, TO PRZYNAJMNIEJ NIE SZKODZIĆ

Rozmowa z Krzysztofem Bratkowskim,  nowym prezydentem PFSRM

(źródło: kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy, Nr 2 (74), kwiecień – czerwiec 2012 r.)

Magdalena Jędrzejewska: Nasza redakcja składa serdeczne gratulacje z powodu wyboru na stanowisko prezydenta PFSRM na trzyletnią kadencję 2012 – 2015

Krzysztof Bratkowski: Dziękuję redakcji za życzenia.

MJ: Jak zwykle po wyborach pytamy nowego prezydenta o priorytety jego działań. Ale najpierw spytamy o skład zarządu i poprosimy o krótką charakterystykę wiceprezydentów stanowiących Zarząd naszej Federacji.

KB: Kolega Janusz Jasiński z Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w poprzedniej kadencji był wiceprezydentem, jest pracownikiem naukowym na uniwersytecie w Olsztynie, ma stopień naukowy doktora. Dwóch nowych kolegów wiceprezydentów to Robert Dobrzyński z Poznania i Krzysztof Gabrel z Białegostoku. Obaj reprezentują trochę młodszą generację rzeczoznawców majątkowych. Zależało mi na tym, by zechcieli kandydować do nowego zarządu z dwóch powodów. Kolega Robert Dobrzyński reprezentuje stowarzyszenia bardzo prężne i aktywne w czasie obrad Rady Krajowej. Chciałem tę aktywność wykorzystać także do działania z pozycji zarządu, a nie tylko Rady Krajowej. Kolega Krzysztof Gabrel jest z wykształcenia prawnikiem, który zwrócił moją uwagę tym, że jego stowarzyszenie z Białegostoku przysyłało do Federacji zawsze bardzo dobrze przygotowane materiały dotyczące różnych opinii prawnych (np. związane ze standardami). Zwykle ich poglądy były zbieżne z moimi, co zwróciło moją uwagę).  Jednym słowem: w nowym zarządzie są dwie osoby z jego poprzedniego składu, czyli ja i kolega Janusz Jasiński, co zapewni ciągłość działania  i dwóch kolegów, którzy „wchodzą do gry”.

MJ: Czy wiadomo już jak podzielicie się kompetencjami w Zarządzie?

KB: To na razie jedynie przymiarki. Kolega Jasiński zajmie się szkoleniami i wydawnictwami, kolega Gabrel kwestiami związanymi z szeroko rozumianą legislacją, natomiast kolega Dobrzyński – finansami.

MJ: Następne pytanie dotyczy Pana planów działania.

KB: Mamy tu kilka kwestii. Przede wszystkim długofalowo zależy mi na poprawie relacji z naszym Ministerstwem oraz na zmianie na lepsze relacji z naszym organem nadzoru czyli prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz – Waltz. Kwestia deregulacji – nie wiemy czy nas to będzie dotyczyło. Nie ma jednoznacznych sygnałów w tej kwestii. Gdyby w jakimś nawet małym stopniu deregulacja dotknęła nasz zawód, na pewno wiązałoby się to z przejęciem od resortu części obowiązków dotyczących nadawania uprawnień zawodowych.

MJ: Czy są także takie sprawy, które wymagają szybkich działań ze strony Zarządu?

KB: Tak. Pierwsza z nich to ustawa o korytarzach przesyłowych, przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki. Wprowadzana ona nowy – a tak naprawdę powraca do stanu sprzed 90 roku – sposób  traktowania praw do nieruchomości. Kolejny projekt tej spec ustawy nie uwzględnił naszych uwag. Ministerstwo zdecydowanie preferuje inwestorów, w ostatniej wersji kosztem samorządów. Nakładając na nie obowiązki, pozbawia ich też pewnych przywilejów.

MJ: Kwestia struktury pracy Rady Krajowej i licznymi komisjami.

KB: Ponieważ pierwsze spotkanie zarządu zaplanowano na poniedziałek (a wywiad przeprowadzaliśmy w czwartek -  przyp. MJ), mogę przedstawić propozycje, z którymi zapoznałem członków RK przed wyborami. Chciałbym znacznie rozbudować działania zespołów  problemowych kierowanych przez pełnomocników zarządu. Z doświadczeń poprzedniej kadencji, np. dotyczących pracy komisji standardów – z trzech ciekawych opracowań, które powstały (nota dot. wyceny przedsiębiorstw, standard liniowy i ten standard ogólny) dwa były efektem prac zespołów problemowych powołanych do ich przygotowania, a na poziomie komisji standardów odbyły się tylko konsultacje. Komisja standardów, szkoleń czy odznaczeń działały normalnie –  to komisja statutowa czy prawna nie dostarczyły zarządowi żadnego wsparcia merytorycznego,  o które zarząd prosił. Dlatego uważam, że ma sens powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania zadań i przygotowywania projektów, o które poprosi Zarząd.

MJ: Następna kwestia dotyczy koncepcji pracy nad standardami zawodowymi.

KB: Jest to sprawa skomplikowana, gdyż różne środowiska prezentują bardzo rozbieżne opcje dotyczące standardów. Niektórzy uważają, że nie powinno się uzgadniać żadnych standardów, do takich, którzy chcieliby uzgadniać wszystko. Ja sądzę, że powinniśmy uporządkować nasze standardy, gdyż funkcjonują teraz normy zawodowe o różnych statusie formalno – prawnym: są noty interpretacyjne, ale i standardy wchodzące w skład systemu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, który nie uzyskał akceptacji Ministerstwa (i zapewne ich nie uzyskają), ale przez część środowiska są traktowane jako normy zawodowe. Rozwiązanie tego problemu wymagało długotrwałej i energicznej pracy – zarówno uporządkowania nazewnictwa jak i opracowania standardów, które będziemy się starali uzgodnić z Ministerstwem.

MJ: Dziękując za rozmowę, życzymy Panu i całemu Zarządowi realizacji waszych zamierzeń i jeszcze raz gratulujemy wyboru.

KB. Dziękuję.

dodano: Czwartek, 05/07/2012 11:34

ostatnia aktualizacja: Środa, 26/10/2016 12:16


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny