Program PZU - PFSRM


Ubezpieczenie


Szanowani Państwo,

Informujemy, iż  jedynym podmiotem, odpowiedzialnym za obsługę ubezpieczeń zawodowych w ramach umowy między PFSRM i PZU SA jest firma iExpert.pl SA.

iExpert jest partnerem Federacji od 2013 roku, podsiada więc wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu działalności rzeczoznawców majątkowych.

Firma oferuje możliwość zawarcia ubezpieczenia szybko i wygodnie przez internet, bez zbędnych formalności. We wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami, prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami iExpert..
Pełna oferta ubezpieczeń dostępna jest na stronie: https://iexpert.pl/rzeczoznawca-majatkowy/
Dedykowaną osobą do obsługi programu PFSRM jest:

Lidia Machalska
kom. 798 801 713
tel. 22 646 42 42
lidia.machalska@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Dla kogo OC rzeczoznawcy majątkowego?
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku jednoznacznie wskazuje na obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC przez przedsiębiorcę. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje umowę przy pomocy zatrudnionego rzeczoznawcy majątkowego, ubezpieczeniem OC objęte są również szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tego pracownika. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Co dołączać do operatu szacunkowego?
Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje rzeczoznawców do dołączenia polisy OC do operatu szacunkowego. Do operatu, także przy jego aktualizacji, musi być dołączona polisa obowiązkowego OC, a więc wykupiona przez przedsiębiorcę. Dołączenie do operatu kopii polisy dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności osobiście, w której ubezpieczonym jest rzeczoznawca jako osoba fizyczna, a nie firma, nie spełnienia ustawowego obowiązku. Zarówno ubezpieczonym, jak i ubezpieczającym powinna być firma, nawet jeśli wycenę sporządził zatrudniony w niej rzeczoznawca.

OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście
Rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynności osobiście, a więc nie prowadzący działalności gospodarczej, może wykupić dobrowolne OC. Chroni ono rzeczoznawcę jako osobę fizyczną, a nie przedsiębiorcę, u którego rzeczoznawca jest zatrudniony. Dzięki temu, ubezpieczony rzeczoznawca nie będzie musiał pokrywać kosztów z własnej kieszeni, w razie regresowania odpowiedzialności za powstałą z jego winy szkodę.
Odpowiedzialność regresowa pracownika to odpowiedzialność wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika. Pracodawca może domagać się od pracownika zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą szkody. Roszczenie regresowe jest regulowane przepisami Kodeksu pracy i oparte na takich samych zasadach jak odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.
Jeśli więc rzeczoznawca nieumyślnie lub w skutek niedbalstwa dokona błędnej wyceny nieruchomości, klient może ponieść straty i z tego tytułu zwrócić się o wypłatę odszkodowania do pracodawcy, u którego rzeczoznawca jest zatrudniony. Po naprawieniu szkody, pracodawca ma jednak prawo domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów. W takim wypadku ubezpieczenie rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście pokryje te koszty do wysokości sumy, na jaką została zawarta polisa. Zakres sum w ofercie iExeprt to od 100 tys. do 1 mln złotych. Sprawdź>>

Dobrowolne OC rzeczoznawcy majątkowego
Przedsiębiorca prowadzący czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oprócz obowiązkowego OC może wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie dobrowolne zwiększa sumę gwarancyjną z polisy obowiązkowej. Dodatkowo ubezpieczyciel obejmuje ochroną OC szkody powstałe wskutek wykonywania działalności w zakresie nie wskazanym ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli:
•czynności wyceny środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
•czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
•czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
•ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego nieruchomości budynków i budowli
Suma gwarancyjna w przypadku dobrowolnego OC rzeczoznawcy majątkowego w PZU oferowanym przez iExpert to nawet 10 mln złotych. Wysokość sumy gwarancyjnej jest szczególnie istotna przy dokonywaniu wyceny nieruchomości o wysokiej wartości. W przypadku szkody suma gwarantowana przez obowiązkowe OC może nie wystarczyć. Dlatego przedsiębiorcy często decydują się na rozszerzenie wysokości ochrony. Zwłaszcza że istnieje opcja rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców. W ten sposób przedsiębiorca zapewnia pełną ochronę swojej działalności.

Biegły sądowy i certyfikator energetyczny
Rzeczoznawcy, którzy powoływani są w postępowaniach administracyjnych na biegłych sądowych powinni szczególnie przyjrzeć się zakresowi swojej ochrony. Czynności wykonywane przez biegłych są poza zakresem obowiązkowego OC. W programie PFSRM - PZU członkowie stowarzyszeń mogą skorzystać z 50% zniżki na OC biegłego, ale tylko podczas składania wniosku o OC obowiązkowe.
Każdy rzeczoznawca sporządzający certyfikaty musi zawrzeć także dodatkową polisę OC w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009 r.) indywidualnego czy wielorodzinnego. W ramach wniosku podstawowego ubezpieczenia rzeczoznawcy mogą także zwiększyć ochronę wykupując OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Szczegóły programu PFSRM można sprawdzić tu >

Informacji udziela:
Lidia Machalska
kom. 798 801 713
lidia.machalska@iexpert.pl  

dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:20

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 02/01/2023 13:11

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny