Szkolenie online:"Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie onlien
ul. szkolenie online
online szkolenie

CZAS TRWANIA 26 godzin /3 dni/- 11 h warsztatów (5 pkt) oraz 15 h wykładów (7 pkt) Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe,

Prowadzący:
Monika Nowakowska, Jerzy Dąbek, Władysław Mizier, Piotr Zamroch


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Program:

1.Służebność przesyłu - treść praw, procedury  ustanowienia, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia.- Piotr Zamroch radca prawny - 4 godz.

2.Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia - Piotr Zamroch radca prawny - 2 godz

3.Ograniczone prawa rzeczowe - uwarunkowania prawne, określanie wartości, przykłady praktyczne. - Monika Nowakowska  rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.


4.Urządzenia infrastruktury technicznej, rodzaje, podział, służebne części nieruchomości związane z urządzeniami na etapach lokalizacji, posadowienia i eksploatacji urządzeń.

- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 2 godz.

5.Obszary oddziaływania urządzeń oraz pasy eksploatacyjne i pasy służebności przesyłu w przepisach prawnych i normach technicznych.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 1 godz.

6.Określanie wartości szkód na skutek prawnej lokalizacji i posadowienia urządzeń oraz wynagrodzenia za korzystanie  z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.Zasady i sposoby określania wartości  służebności przesyłu oraz składników wynagrodzenia za ustanowienie służebności  przesyłu dla urządzeń projektowanych do budowy oraz urządzeń o nieuregulowanym stanie prawnym, istniejących na nieruchomościach.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 5 godz.

7. Zasady i sposób określania wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
 - Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz.
8. Przykłady określania wartości prawa służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz.

9.Skutki ekonomiczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przykłady określania wartości szkód powstałych na skutek budowy urządzeń.
- Władysław Mizier rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.

Razem 26 godzin

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1900,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 2450,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby  nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– 2450,00 PL netto/ 3013,50 PL brutto

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


mgr inż. Jerzy Dąbek

Rzeczoznawca majątkowy – upr. nr 256, geodeta uprawniony. Specjalizuje się w wycenie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych. Współautor publikacji i standardów wyceny:  „Vademecum – przewodnik dobrych praktyk do ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych” pod redakcją prof. Stanisławy Kalus, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu, Bielsko Biała, 2010 r.;  „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2013 r., wydanie II – 2015 r.;  Standard KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości”;  Tymczasowa Nota Interpretacyjna „Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej”. Autor artykułów w kwartalnikach wydawanych przez PFSRM oraz regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. Wykładowca na podyplomowych studiach wyceny nieruchomości oraz na specjalistycznych kursach dla przedsiębiorców przesyłowych.


Władysław Mizier

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, magister inżynier rolnik. Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 760, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 24 marca 1994 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie w latach 2005 - 2016 r. Członek Komisji Arbitrażowej SRMWP w Kaliszu od 1998 r. Biegły sądowy z dziedziny szacowania nieruchomości i rolnictwa przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Konferencje, kursy i szkolenia specjalistyczne organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz stowarzyszenia lokalne Autor i współautor ok. 3500 wycen nieruchomości wykonanych dla potrzeb osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.


Piotr Zamroch

Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym. Współautor standardu zawodowego PFSRM dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, autor licznych publikacji dotyczących tematyki urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.


Szkolenie online:"Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie onlien
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny