Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

PFSRM informuje o zorganizowaniu w siedzibie Federacji kolejnego szkolenia n/t „ Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości”.

Prowadzący:
Zdzisław Małecki


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TEMAT I (ok. 5 g.)
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji roszczeń odszkodowawczych właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.    Rodzaje roszczeń właściciela lub użytkownika wieczystego przewidziane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ich uwarunkowania 2.1. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu
2.    Uwarunkowania prawne żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę  
3.    Podstawy prawne i zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z żądaniem odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę
4.    Uwarunkowania prawne żądania wykupienia nieruchomości lub jej części
5.    Podstawy prawne i zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z żądaniem wykupienia nieruchomości lub jej części
6.    Uwarunkowania prawne roszczenia o otrzymanie nieruchomości zamiennej
7.    Podstawy prawne i zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z roszczeniem o otrzymanie nieruchomości zamiennej
8.    Uwarunkowania prawne żądania odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości, w wypadku jej zbycia.
9.    Podstawy prawne i zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z żądaniem odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości, w wypadku jej zbycia
10.    Roszczenia związane z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
11.    Szczególne podstawy roszczeń odszkodowawczych wynikające z u.p.z.p. w zakresie rewitalizacji
12.    Rzeczywista szkoda w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. w świetle orzecznictwa
13.    Wykup nieruchomości w rozumieniu art. 36 ust.1 pkt 2 u.p.z.p. w świetle orzecznictwa
14.    Pojęcie „faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości” w rozumieniu art. 37 ust. 1 u.p.z.p. w świetle orzecznictwa
15.    Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą w świetle orzecznictwa

TEMAT II (6 g.)
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości.
1.    Zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zasady rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami
2.    Zwroty wywłaszczonych nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 3 kwietnia 2008 r
3.    Procedury rozliczeniowe w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości
5.    Konieczne czynności rzeczoznawcy majątkowego stosownie do potrzeb procedur rozliczeniowych
6.    Rozbieżności w orzecznictwie sądów co do rodzaju nakładów i działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, uwzględnianych w rozliczeniach zwrotowych
7.    Szczególne czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z roszczeniami z tytułu niemożliwości zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
8.    Szczególne czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z dopuszczalnością zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości
9.    Określenie wartości nakładów dokonanych przez jednostkę organizacyjną na nieruchomości zwracanej, która to jednostka na skutek zwrotu utraci tytuł trwałego zarządu
10.    Określanie wartości nakładów dokonanych przez najemcę, dzierżawcę lub korzystającego z użyczenia
11.    Przykładowe uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości zwracanej, niewykorzystanej na cel publiczny

TEMAT III (ok.5g.)
 Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej jednorazowej w związku z wzrostem wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany
1.    Warunki i zasady pobierania opłaty planistycznej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2.    Podstawy prawne opłaty planistycznej
3.    Zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz zmiany u.p.z.p.
4.    Uwarunkowania prawne opłaty planistycznej
5.    Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb opłaty planistycznej
6.    Określanie wartości nieruchomości w przypadku zbycia części nieruchomości
7.    Zagadnienie praktyczne
8.    Uwarunkowania określanie wartości nieruchomości dla potrzeb opłaty planistycznej z uwzględnieniem zmian na obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
9.    Uwarunkowania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz zmian w ustawie o p.z.p
10.    Określanie wartości nieruchomości dla ustalania opłaty planistycznej

11.    Ustalenie opłata planistycznej na żądanie, przed zbyciem nieruchomości


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki

Zdzisław Małecki jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym (jednym z pierwszych w Polsce, nr uprawnień 20), z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wiele lat pracował jako biegły sadowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu a także przez szereg lat był biegłym Izby Skarbowej w Poznaniu. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Współtworzył powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. Był współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej wiceprezydentem w latach 2000- 2003, oraz założycielem i wieloletnim (w okresie 8 lat) przewodniczącym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu. W latach 1999 – 2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury, kierującym sekcją dla rzeczoznawców majątkowych. Jest współautorem wielu standardów zawodowych obowiązujących rzeczoznawców majątkowych. Przez okres 13 lat (w latach 1993- 2006 r.) był przewodniczącym Komisji Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W tym okresie Komisja Standardów wypracowała pierwsze w Polsce Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, które legły u podstawa rozwoju zawodu. Jest praktykiem i teoretykiem z zakresu wyceny nieruchomości. Prowadzi wykłady z dziedziny wyceny skierowane do pracowników urzędów i specjalistów rynku nieruchomości oraz na studiach podyplomowych. Zdzisław jest również autorem wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz prawa nieruchomościowego. Z ramienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych współuczestniczy od szeregu lat przy tworzeniu wielu aktów prawnych związanych z zawodem rzeczoznawcy i rynkiem nieruchomości. Reprezentował Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w komisjach uzgodnieniowych i komisjach sejmowych w sprawach dot. gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Zdzisław jest uznanym ekspertem prawa nieruchomościowego w Polsce. Jest posiadaczem zaszczytnego medalu PFSRM; AMIICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM (1998 r.). W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych a w latach 2009 r. do 2012 r. był pełnomocnikiem do spraw legislacyjnych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od roku 1992 i obecnie nadal jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, powołanej przez Ministra Infrastruktury, obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny