Samorząd zawodowy rzeczoznawców majątkowych


27.12.2023 r.

Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy Majątkowi

Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych i powołanie nowego rządu stanowią okazję do przedstawienia nowym władzom problemów i propozycji dotyczących funkcjonowania naszego zawodu. Jednym z postulatów, który skierować można do rządzących, jest utworzenie Samorządu zawodowego (Izby zawodowej) rzeczoznawców majątkowych. Sprawę tę Federacja poruszała już w latach ubiegłych, zgłaszając m.in. do nadzorującego Ministerstwa stosowne projekty ustaw. Działania te nie uzyskały jednak poparcia urzędników i były bezowocne. Nadchodzące zmiany w życiu polityczno-gospodarczym kraju są sprzyjającą okazją do ponowienia działań Federacji w tej sprawie.

Samorząd zawodowy reprezentowałby interesy rzeczoznawców majątkowych oraz sprawowałby w imieniu państwa pieczę nad należytym wykonywaniem naszego zawodu, który w pełni stałby się zawodem zaufania publicznego. Samorząd przejąłby znaczną część kompetencji przysługujących dotychczas władzy publicznej (postępowanie kwalifikacyjne w zakresie uzyskiwania uprawnień zawodowych, odpowiedzialność zawodowa, ustanawiane zasad i procedur wyceny) i organizacjom zawodowym rzeczoznawców majątkowych (ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, organizacja praktyk zawodowych). Normy zawodowe (standardy zawodowe) dotyczące wyceny ustalane przez Izbę, byłyby obowiązkowe do stosowania. Izba określałaby również zasady etyki i egzekwowałaby ich stosowanie.   

Powstanie Samorządu postawi pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w takim zakresie i formule, w jakich działają obecnie. Część członków stowarzyszeń nie będzie prawdopodobnie zainteresowana „podwójnym członkostwem” (przynależność do Izby jest obowiązkowa).

Jednocześnie można spodziewać się, że składki z tytułu przynależności do Izby będą znacznie wyższe, niż ma to miejsce w przypadku składek członkowskich w stowarzyszeniach. Ma to związek z relatywnie niską liczbą osób wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce oraz z faktem, że Izba przejmie część zadań realizowanych obecnie przez władzę publiczną, które obecnie są finansowane z budżetu państwa.

Postulat utworzenia Izby zawodowej był jednym z tematów obrad Rady Krajowej PFSRM w dniu 7 grudnia br. Ustalono m.in., że temat ten zostanie szeroko skonsultowany ze środowiskiem zawodowym. W związku z tym zwracamy się do Koleżanek i Kolegów rzeczoznawców majątkowych z prośbą o wyrażenie stanowiska odnośnie idei stworzenia Samorządu zawodowego – w terminie do końca stycznia 2024 r.

Formularz ankiety sondażowej znajduje się na stronie główniej portalu https://pfsrm.pl/ .

Ankieta jest anonimowa. Numer uprawnień służy jedynie do uzyskania dostępu do ankiety i nie jest kojarzony z treścią udzielonej odpowiedzi.  


Tomasz Ciodyk
Prezydent PFSRM

dodano: Środa, 27/12/2023 10:52

ostatnia aktualizacja: Środa, 27/12/2023 10:58

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny