Trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami


07.11.2023 r.

28 października 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zawarte zostało trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami. Do porozumienia przystąpiły: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Projekt ma charakter pilotażowy i jest próbą wdrożenia wniosków z  XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych "Biegły Rzeczoznawca Majątkowy - Potencjał zawodu i Funkcji", podczas której szeroko dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami umożliwiającymi sprawne rozstrzyganie sporów związanych z wartością nieruchomości. https://konferencja.srm.wroclaw.pl/

Zasady prowadzenia mediacji i arbitrażu oparte zostaną na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypracowane w ramach Projektu procedury i narzędzia ukierunkowane będą wyłącznie na sprawne rozwiązanie sporu o wartość nieruchomości. Z postępowań mediacyjnych i arbitrażowych wyłączone będą sprawy, które posiadają odrębnie uregulowaną procedurę oraz organy wykonawcze, w tym: kwalifikowana ocena operatu szacunkowego (art. 157 u.g.n.) oraz ocena zasad wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego (art. 194 - 195 u.g.n.).

Regulamin działania Sądów Polubownych oraz zasady mediacji i arbitrażu opracuje Zespół ds. pozasądowego rozwiązywania sporów w gospodarce nieruchomościami w składzie: Monika Drobyszewska (Przewodnicząca Zespołu), prof. Maria Hełdak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wojciech Kosek, Tomasz Marchewka, prof. Monika Podwórna (Politechnika Wrocławska), Magdalena Szydlak. Zespół powołany został na podstawie pełnomocnictwa udzielonego kol. Monika Drobyszewska przez Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do opracowania zasad i procedur arbitrażu i mediacji (Uchwała nr 7/04/2023 PFSRM Warszawa ).

Jakość gospodarki nieruchomościami zależy nie tylko od wiarygodnej i rzetelnej wyceny nieruchomości ale także od sprawnych mechanizmów rozwiązywania sporów w tym zakresie. Wierzymy, że środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych dysponuje  potencjałem do kompleksowego obsłużenia tego właśnie filaru prawidłowej gospodarki nieruchomościami.

Będziemy informować Państwa o postępach prac Zespołu. Już teraz zapraszamy Kol. Rzeczoznawców Majątkowych do podjęcia studiów z obszaru mediacji sądowych i pozasądowych. Jesteście potrzebni na listach mediatorów! W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 607 811 442 (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu), 603 844 555 i 691 662 715 (Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa).

Opracowała: Monika Drobyszewska

dodano: Wtorek, 07/11/2023 12:35

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 07/11/2023 12:44


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny