Standardy zawodowe PFSRM


19.01.2023r.

W trakcie posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniu 13 grudnia 2022 r. przyjęte zostały nowe zasady tworzenia standardów zawodowych. Standardy te będą opracowywane przez zespoły pracujące pod kierownictwem tzw. „Liderów Standardów” – rzeczoznawców majątkowych zaproponowanych przez sfederowane Stowarzyszenia i zaakceptowanych przez Zarząd PFSRM.

Członkami zespołów tworzonych przez „Liderów Standardów” do prac nad projektem danego standardu, mogą być rzeczoznawcy majątkowi - zarówno członkowie Stowarzyszenia, które zgłosiło „Lidera Standardu”, jak i członkowie innych Stowarzyszeń Członkowskich PFSRM. W skład zespołów mogą wchodzić również osoby nie będące rzeczoznawcami majątkowymi oraz rzeczoznawcy majątkowi niezrzeszeni.

Opracowane projekty standardów zawodowych, zaopiniowane przez sfederowane Stowarzyszenia, przedkładane będą wraz z rekomendacją Zarządu do zatwierdzenia Radzie Krajowej.

Zarząd PFSRM zaakceptował w ostatnim czasie Liderów, którzy stworzą zespoły do prac nad opracowaniem projektów standardów zawodowych w następujących zakresach tematycznych:

•    Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie
•    Określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby obliczania tzw. opłaty adiacenckiej
•    Określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby obliczania tzw. opłaty planistycznej
•    Wycena w podejściu dochodowym
•    Wycena lasów
•    Podejście porównawcze
•    Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości.

W związku przyjęciem nowej procedury w omawianym zakresie, w strukturze PFSRM przestała funkcjonować Komisja Standardów.


Tomasz Ciodyk
Prezydent PFSRM

dodano: Czwartek, 19/01/2023 08:48

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 19/01/2023 08:55

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny