Ochrona rzeczoznawców- ubezpieczenie


29.11.2022r.

Jak konstruować ochronę zawodową rzeczoznawcy majątkowego?

Rodzaj i skala prowadzonej działalności, forma prawna i zakres podejmowanych czynności są kluczowe przy wyborze ubezpieczenia zawodowego. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być zróżnicowana - polisa dla jednoosobowych firm będzie się różniła od tej, którą powinien posiadać rzeczoznawca powoływany na biegłego sądowego czy ubezpieczenia spółki z o.o.  
Dzięki programowi PFSRM - PZU rzeczoznawcy mogą dopasować ochronę do specyfiki swojej działalności. Warto jednak dowiedzieć się na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia zawodowego.
Zawarcie obowiązkowej polisy nie oznacza, że rzeczoznawca majątkowy jest chroniony w każdym przypadku. Skutecznym uzupełnieniem ochrony jest polisa dobrowolna, w tak szerokim zakresie dostępna tylko w programie dla PFSRM - PZU. Kiedy należy rozważyć zawarcie dodatkowej ochrony?
Początek roku to czas, w którym większości rzeczoznawców majątkowych wygasa ubezpieczenie zawodowe. Wynika to z przeprowadzonej przed laty deregulacji zawodu i zmian w prawie, które wchodziły w życie wraz z 1 stycznia. Dlatego początek roku to doskonała okazja, by zrobić audyt swojej ochrony zawodowej i zrewidować zakres ubezpieczenia. Polisa powinna być dopasowana do czynności, które faktycznie wykonuje rzeczoznawca. W większości przypadków wystarczającą ochronę zapewnia polisa obowiązkowa, jednak niektórzy rzeczoznawcy powinni zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu ochrony.

Szersza ochrona z OC dobrowolnym

Dobrowolne ubezpieczenie chroni podwójnie - z jednej strony stanowi dodatkową ochronę, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia. Z drugiej zaś - tylko w programie PFSRM - PZU rozszerzenie obejmuje czynności nieujęte w obowiązkowej polisie rzeczoznawcy, pokrywając szkody powstałe na skutek wykonywania dodatkowych czynności:
•    czynności wyceny środków trwałych niezwiązanych trwale z nieruchomością,
•    czynności wyceny środków niskiej wartości niezwiązanych trwale z nieruchomością,
•    czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości,
•    ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego nieruchomości budynków i budowli.
Dotyczy to także czynności wyceny majątku ruchomego niezwiązanych z nieruchomością, mogące stanowić odrębny przedmiot własności od nieruchomości, na terenie której są zlokalizowane, np.:
•    linie produkcyjne,
•    maszyny i urządzenia.

Program PFSRM - PZU uwzględnia specyfikę i złożoność pracy rzeczoznawcy majątkowego, stąd powyższe czynności wchodzą w zakres ochrony OC dobrowolnego rzeczoznawcy majątkowego.

Zabezpiecz swoje dokumenty

Nie trzeba przekonywać, że dokumenty i ekspertyzy to podstawa w pracy rzeczoznawcy. Dlatego warto także rozważyć wykupienie rozszerzenia ochrony na wypadek ich utraty. Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia dokumentów powierzonych rzeczoznawcy, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
W dobrowolnym OC jest to dodatkowa opcja. Można określić wysokość sumy ubezpieczenia - maksymalnie do 100 tys. złotych. Odszkodowanie może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych na odtworzenie zniszczonych dokumentów. Warto odnotować, że z zakresu wyłączone są dokumenty o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym.

Wysoka suma na jednej polisie? Rekomendujemy dwie!

Wielu rzeczoznawców szukając ochrony na wyższe sumy, zwiększa ich wartość na polisie obowiązkowej. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Korzystniejsze dla rzeczoznawcy może okazać się zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego. By zrozumieć ten mechanizm, warto zwrócić uwagę jak działa ubezpieczenie w praktyce.
Przykładowo, w wyniku błędu rzeczoznawcy ubezpieczyciel stwierdził jego odpowiedzialność i zdecydował o wypłacie odszkodowania. Niestety wartość szkody okazała się wyższa od sumy na polisie obowiązkowej. W takiej sytuacji rzeczoznawca resztę odszkodowania musiałby pokryć z własnej kieszeni. Jeśli jednak ma także dobrowolne OC, brakująca część kwoty zostanie wypłacona właśnie z tej polisy.
Dodatkowo, jak wspomnieliśmy wyżej polisa dobrowolna ma szerszy zakres ochrony niż OC obowiązkowe. W ten sposób poza większą sumą ubezpieczenia, rzeczoznawca zyskuje także wyższy poziom ochrony zawodowej, w tym obejmującą błędy podwykonawców, dokumentację oraz wycenę środków trwałych i ekspertyzy techniczne. Na polisie dobrowolnej sumę można wybrać od 100 tys. zł aż do 10 mln zł.

Połowa składki - ubezpieczenie OC biegłego

Rzeczoznawcy majątkowi, którzy powoływani są w postępowaniach administracyjnych na biegłych sądowych powinni szczególnie przyjrzeć się zakresowi swojej ochrony. Czynności wykonywane przez biegłych są poza zakresem obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego.
W programie PFSRM - PZU członkowie stowarzyszeń mogą skorzystać z 50% zniżki na OC biegłego. By skorzystać ze zniżki wystarczy podczas składania wniosku o OC obowiązkowe zaznaczyć chęć wykupienia Oc biegłego - zniżka naliczy się automatycznie. Tylko jednoczesne złożenie wniosku na te ubezpieczenia umożliwia skorzystanie z rabatu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia rzeczoznawcy można także zwiększyć ochronę wykupując OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Każdy rzeczoznawca sporządzający certyfikaty musi zawrzeć także dodatkową polisę OC w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009 r.) indywidualnego czy wielorodzinnego. Jest bardzo prawdopodobne, że nowe prawo wejdzie w życie na wiosnę 2023 r. więc warto już teraz pomyśleć o stosownej polisie.

Polisa spółki z o. o.

Wiele wątpliwości budzi ubezpieczenie związane z innymi niż jednoosobowa działalność, formami prawnymi. Najwięcej pytań ze strony rzeczoznawców majątkowych pojawia się o rodzaj polisy w sytuacji założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. nie ma potrzeby, by każdy z rzeczoznawców kupował dedykowana polisę. Wystarczy, że łączy ich z firmą umowa, wówczas wszyscy są objęci ochroną. Warto też podczas składania wniosku wymienić wszystkie osoby, które będą przygotowywały operaty szacunkowe. Zwłaszcza w przypadku współpracy z bankiem wskazanie na polisie osób z uprawnieniami jest pożądane.

Jak się ubezpieczyć?

Dzięki współpracy z iExpert program PFSRM - PZU to jedyna oferta dla rzeczoznawców w pełni dostępna online. Złożenie wniosku trwa kilka minut, a polisa jest wysyłana na skrzynkę email. Ubezpieczony otrzymuje także praktyczny certyfikat potwierdzający zawarcie polisy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polisa lub certyfikat musi być załączany do każdego operatu.
Ponieważ OC dobrowolne rozszerza zakres OC obowiązkowego, to elektroniczny wniosek można złożyć tylko razem z wnioskiem o obowiązek. Jeśli rzeczoznawca ma już polisę, to ochronę może rozszerzyć w dowolnym momencie. Jednak w takiej sytuacji wymaga to bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą. Warto zapamiętać, że ochrona ubezpieczenia nie wznawia się automatycznie, by zachować ciągłość ochrony i wypracowane zniżki, należy złożyć wniosek najpóźniej w dniu wygasania dotychczasowego ubezpieczenia.

Lidia Machalska
iExpert.pl SA

tel. 502 913 541
e-mail.: lidia.machalska@iexpert.pl
www.iexpert.pldodano: Wtorek, 29/11/2022 08:22

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 27/12/2022 10:11

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny