Informacja o działalności Zarządu PFSRM w kadencji 2019-2022


10.06.2022r.

Zarząd PFSRM obecnej kadencji działał w pełnym składzie od dnia 6 marca 2019 r., kiedy to Rada Krajowa wybrała trzech Wiceprezydentów. Wcześniej, od dnia 17 stycznia 2019 r., Federacją kierował „Zarząd kadłubowy” w osobie Prezydenta.

W skład Zarządu tej kadencji, która kończy się 30 czerwca br., wchodzą:
Tomasz Ciodyk – Prezydent
Krzysztof Gabrel, Tomasz Luterek, Wiesław Majcher – Wiceprezydenci.   

Zarząd odbył 19 posiedzeń, omawiając aktualne tematy związane z działalnością Federacji oraz podejmując niezbędne decyzje w drodze uchwał. Ogółem podjęto 47 uchwał.

Większa część kadencji obecnego Zarządu przypadła na okres pandemii, która skutkowała określonymi ograniczeniami (m.in. zakaz przemieszczania się i zgromadzeń). Konieczne było „przestawienie się” na niestandardowe sposoby funkcjonowania, w tym komunikacji. Już w kwietniu 2020 r. podjęto z inicjatywy Zarządu współpracę z NOT Informatyka Sp. z o.o. z/s w Warszawie, w celu stworzenia dedykowanego systemu zdalnej komunikacji online. Zaowocowało to uruchomieniem systemu spotkań wirtualnych na domenie vms.pfsrm.pl, prowadzonej przez tę Spółkę. System ten wykorzystywany był i jest m.in. do prowadzenia obrad organów statutowych Federacji (Rada Krajowa, Komisja Rewizyjna, Zarząd), komisji federacyjnych, czy konsultacji Zarządu z członkami Rady Krajowej w sprawach bieżących. Jednocześnie system ten został udostępniony zainteresowanym Stowarzyszeniom.

W związku z brakiem możliwości organizowania przez długi okres posiedzeń Rady Krajowej Zarząd wprowadził zwyczaj organizacji spotkań w trybie zdalnym przedstawicieli Stowarzyszeń Członkowskich, Zarządu i Przewodniczących Komisji PFSRM. W trakcie tych spotkań dyskutowaliśmy na różne ważne tematy dotyczące zarówno działalności PFSRM, jak i inne ważne dla środowiska zawodowego. Spotkania te pozwoliły utrzymać kontakt i współpracę wewnątrz Federacji, co miało pozytywny wpływ na integrację środowiska w sytuacji braku możliwości osobistych spotkań.

W związku z wybuchem epidemii w kwietniu 2020 r. Zarząd opublikował na portalu PFSRM „Komentarz w sprawie działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w okresie epidemii”, w którym przedstawił stanowisko w tym zakresie. Publikowano również szereg przydatnych informacji dotyczących m.in. wprowadzonych obostrzeń, zasad bezpieczeństwa i możliwości pozyskiwania pomocy finansowej przez przedsiębiorców od państwa.

W 2020 i 2021 r. nie było możliwości zorganizowania Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. W 2019 r. Konferencja zorganizowana została w Kielcach przez Świętokrzyskie SRM. Była niewątpliwie sukcesem, o czym świadczą przede wszystkim: duża liczba uczestników, ciekawe referaty i panele dyskusyjne o zróżnicowanej tematyce oraz wspaniała organizacja. Aktualnie trwają przygotowania do tegorocznej Konferencji, która odbędzie się we Wrocławiu, pod tytułem „Biegły Rzeczoznawca Majątkowy. Potencjał Zawodu i Funkcji”.
 
W związku z brakiem możliwości organizacji Krajowej Konferencji w 2020 r. Zarząd zapoczątkował tradycję organizacji jesiennych tematycznych konferencji online w listopadzie. W 2020 r. tematem konferencji było „Ryzyko i Odpowiedzialność w Działalności Rzeczoznawcy Majątkowego”, a w 2021 r. "Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia opłat związanych z nieruchomością". Dobry odbiór tych konferencji uzasadnia kontynuację ich organizacji w trybie online w przyszłości - obok tradycyjnych Krajowych Konferencji.  

Wybuch pandemii skutkował nasileniem się określonych problemów nurtujących nasze środowisko. Zarząd podjął interwencję w różnych ważnych sprawach, kierując korespondencję do organów władzy. W fazie tworzenia się zasad pomocy dla przedsiębiorców, apelowaliśmy do Premiera RP o to, by stosowne przepisy były tak skonstruowane, aby objąć pomocą także tak specyficzne profesje, jak rzeczoznawstwo majątkowe. Zwracaliśmy się również do Ministra Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości w sprawach dostępu rzeczoznawców majątkowych do dokumentów i informacji w urzędach, doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w 2020 r., czy wypłat wynagrodzeń dla biegłych sądowych. Wszystkie pisma Federacji w tych sprawach opublikowano na portalu internetowym PFSRM. 

Kierowanie przez Zarząd PFSRM do instytucji rządowych różnego rodzaju wniosków i postulatów nie ograniczało się tylko do problemów wywołanych lub nasilonych przez pandemię. Zwracaliśmy się do różnych organów władzy m.in. w sprawach wysokości wynagrodzeń biegłych sądowych, dostępu do aktów notarialnych w spółdzielniach mieszkaniowych, treści ksiąg wieczystych w zakresie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, czy uwzględnienia w Polskiej Klasyfikacji Działalności zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W okresie całej kadencji Zarząd utrzymywał stałe kontakty z Ministerstwem Rozwoju, sygnalizując  istotne problemy, z jakimi boryka się nasze środowisko i proponując określone rozwiązania. Zarząd odbył spotkania z kilkoma Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rozwoju odpowiedzialnymi za rynek nieruchomości, przedstawiając działalność PFSRM oraz poruszając róże tematy. Rozmawialiśmy m.in. o standardach zawodowych, samorządzie zawodowym, dostępie do dokumentów dotyczących nieruchomości i aktów notarialnych, statystycznych metodach wyceny, niedoskonałych przepisach dotyczących wyceny nieruchomości drogowych. Ponadto na bieżąco kontaktowano się i konsultowano w różnych sprawach z dyrekcją i pracownikami Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa.

W bieżącej kadencji Zarząd aktywnie angażował się w uczestnictwo w procesach legislacyjnych poprzez opiniowanie projektów różnych aktów prawnych, odnosząc się do proponowanych rozwiązań oraz przedstawiając swoje propozycje zapisów. Dotyczyło to m.in. ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o scalaniu i wymianie gruntów, o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz  rozporządzeń: w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także tzw. „Nowego Ładu” (ustawy podatkowe). Odnosiliśmy się również do projektu rekomendacji KNF dotyczącej zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

W ramach angażowania się w procedury legislacyjne Zarząd skierował m.in. w sierpniu 2021 r. pisma do Marszałka Senatu oraz Przewodniczących senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, odnosząc się do projektu nowelizacji UGN usuwającego z ustawy pojęcie standardów zawodowych. W pismach tych stwierdzono, że "realizacja celów ustawodawcy sprowadzających się do tego, że kompetencje do tworzenia szczegółowych rozwiązań metodycznych dotyczących wyceny nieruchomości, mają ponownie przysługiwać środowisku rzeczoznawców majątkowych, wymaga pozostawienia obowiązku stosowania przez rzeczoznawców majątkowych standardów zawodowych ze wskazaniem, że standardy takie tworzone będą przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie wskazuje na skuteczność takich rozwiązań, a ich efektem było ukształtowanie się w miarę jednolitych zasad metodyki wyceny i ich powszechne stosowanie". Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk przedstawiał stanowisko Federacji w trakcie posiedzenia senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zaproponowane poprawki spotkały się ze wstępnym poparciem części Senatorów, ale nie uzyskały aprobaty Biura Legislacyjnego Senatu i Ministerstwa Rozwoju.

Warto również wspomnieć udział PFSRM w konsultacjach publicznych w marcu 2019 r. projektu obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 – Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Zarząd skonsultował projekt ze Stowarzyszeniami członkowskimi i przekazał do Ministerstwa szereg uwag i propozycji, głównie zgłoszonych przez Stowarzyszenia.

Kontynuowano działalność wydawniczą, na bieżąco wydawany był kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy. Opracowano i wydano spis treści tego kwartalnika (od nr 1 do nr 108), wersja elektroniczna i papierowa tego opracowania przekazana została Stowarzyszeniom, a wersję elektroniczną zamieszczono na portalu internetowym PFSRM. Ostatnio uruchomiliśmy również dostęp online do treści większości numerów kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy na portalu internetowym PFSRM.

Odnośnie kontaktów z prasą, Prezydent PFSRM udzielił kilku wywiadów prasowych dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Doradcy Podatkowego i portali Prawo.pl oraz Agropolska.pl, dotyczących tematyki związanej z wyceną nieruchomości (głównie standardy zawodowe) i rynkiem nieruchomości.

Na portalu internetowym PFSRM publikowano szereg informacji na temat działalności Federacji oraz innych tekstów związanych z problematyką wyceny nieruchomości i rynku nieruchomości. W obecnej kadencji stworzona została na portalu zakładka „Pamiętamy”, w której honorujemy Zmarłe Osoby zasłużone dla Federacji.
 
Przedmiotem działań Zarządu tej kadencji było doskonalenie pracy i efektywności funkcjonowania Biura PFSRM. Dokonano kilka zmian osobowych, w tym dotyczących stanowiska Dyrektora Biura. W roku ubiegłym „odchudzono” powierzchnię biurową o część konferencyjną, gdyż w opinii Zarządu jej dalsze utrzymywanie było ekonomicznie nieuzasadnione.

W trakcie tej kadencji Zarządu wznowiono współpracę z IEXPERT S.A. w zakresie ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych. Roczna prowizja PFSRM z tego tytułu jest kilkakrotnie wyższa, niż w przypadku poprzedniej współpracy z innym ubezpieczycielem.  

W ramach współpracy z jedną z prokuratur PFSRM, powołana jako biegły instytucjonalny do oceny prawidłowości sporządzenia szeregu operatów szacunkowych, wykonała w jednej z głośnych spraw gospodarczych 343 opinie, a 74 kolejne są w toku opracowania.

Odnośnie uczestnictwa PFSRM w TEGOVA, na początku tego roku zwiększyła się reprezentacja PFSRM w tej organizacji. Rekomendowany przez PFSRM Pan Krzysztof Grzesik ponownie został wybrany Przewodniczącym, jednocześnie dwoje rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych przez PFSRM zostało członkami komisji TEGOVA.

Warto dodać, że PFSRM i TEGOVA planowały zorganizować w marcu 2020 r. w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą europejskim standardom wyceny przedsiębiorstw oraz szkolenie w tym zakresie. Z uwagi na epidemię, związane z tym ograniczenia i konieczność podjęcia stosownych działań prewencyjnych sugerowanych przez władze polskie i władze innych krajów, wydarzenie to zostało odwołane.

W bieżącej kadencji Zarządu PFSRM osiągała bardzo dobre wyniki finansowe. Wprawdzie za rok 2019 zanotowano stratę w wysokości – 58 tys. zł, to w roku 2020 wynik finansowy netto wyniósł 360 tys. zł, a w 2021 roku 282,5 tys. zł. Przychody PFSRM wyniosły w 2020 roku 2 454,7 tys. zł i było to o ponad 900 tys. więcej, niż w roku 2019 (1 531,7 tys. zł). W 2021 r. przychody były na podobnym poziomie (2 367,3 tys. zł). W I kwartale 2022 r. przychody wyniosły 511,4  tys. zł, a wynik finansowy netto 171,8 tys. zł. Na koniec 2021 r. suma bilansowa wyniosła 2 437,7 tys. zł, podczas gdy na koniec 2018 wynosiła ona 1 888,2 tys. zł.

Należy podkreślić, iż za część środków PFSRM zakupiono w 2020 roku korzystnie oprocentowane 4-letnie obligacje detaliczne Skarbu Państwa, co pozwoliło zabezpieczyć oszczędności w warunkach obecnych zjawisk inflacyjnych.

Odnośnie spraw finansowych warto dodać, iż w czasie obecnie kadencji Federacja, jako podmiot gospodarczy, skorzystała z wszelkich form pomocy oferowanej przez państwo w związku z epidemią, w tym z tzw. Tarczy Finansowej PFR.
 
Zarząd podejmował w czasie swojej kadencji działania mające na celu racjonalizację wydatków i oszczędność środków. Przykładowo, zmniejszono liczbę etatów w Biurze PFSRM z 4 do 2,5, znacznie ograniczono wydatki na wyjazdy zagraniczne, zmniejszono także koszty osobowe związane z wydawaniem kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy. Należy dodać, że obecny Zarząd uregulował również w drodze uchwały zasady rozliczania kosztów podróży w związku wykonywaniem zadań na rzecz PFSRM przez różne osoby.  

Zarząd uregulował również wszelkie zaległości finansowe wobec członków Komisji Arbitrażowej, obecnie wynagrodzenia za sporządzenie opinii wypłacane są na bieżąco.

Środki finansowe PFSRM przeznaczane były m.in. na dofinansowanie wydarzeń środowiskowych, takich jak XXVIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zorganizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Rowerowe Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych organizowane przez SRM we Wrocławiu, Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka organizowane przez SRM we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nieruchomość współorganizowana przez SRM Wielkopolski Południowej w Kaliszu, jubileusz XXX-lecia Karkonoskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra-Wałbrzych, jubileusz XXX–lecia Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Federacja sfinansowała również tłumaczenie na język polski europejskich standardów wyceny (EUROPEAN VALUATION STANDARDS (EVS) 9TH EDITION) wydanych przez TEGOVA.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację na Ukrainie i związane z tym konsekwencje dla obywateli tego Kraju Zarząd PFSRM, postanowił włączyć się w powszechną akcję pomocy humanitarnej, jaka ma miejsce w Polsce i przekazać PCK (Polski Czerwony Krzyż) darowiznę w wysokości 10 000 zł na cele pomocy. Ponadto, na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę PFSRM przekazała trzem ukraińskim organizacjom zawodowym rzeczoznawców majątkowych wyrazy wsparcia i solidarności w obliczu rosyjskiej agresji.

Z ważniejszych aktualnych spraw wspomnieć należy również zainicjowanie przez Zarząd dyskusji środowiskowej na temat praktyki oceny operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe. W listopadzie 2021 r. na plenarnym posiedzeniu online Komisji Arbitrażowej PFSRM, Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk wystąpił z referatem poświęconym różnym aspektom procedur oceny prawidłowości operatów szacunkowych. Wskazał m.in. na poważne skutki negatywnych opinii dla różnych podmiotów, konieczność sporządzania opinii z należytą starannością, bezstronnie i obiektywnie oraz na okoliczność, aby zarzuty, stwierdzenia i wnioski w opiniach były szczegółowo uzasadnione, w szczególności pod kątem podstawy prawnej, a w niektórych przypadkach udokumentowane. W styczniu br. Zarząd podjął uchwałę w tych sprawach, w której znalazły się rekomendacje odnośnie działalności Komisji Arbitrażowej PFSRM. W marcu br. Zarząd zorganizował spotkanie online przewodniczących i członków Komisji Arbitrażowych/Opiniujących/Oceniających w Stowarzyszeniach i Komisji Arbitrażowej PFSRM oraz Prezesów Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSRM, w którym uczestniczyło ok. 200 osób. W trakcie spotkania z referatami wystąpili:
-  Tomasz Ciodyk (Prezydent PFSRM) – „Wybrane zagadnienia dotyczące działalności organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w zakresie oceny prawidłowości operatów szacunkowych”,
-  Dr Adam Górski (adwokat) – „Ryzyka prawne związane z opiniowaniem operatów szacunkowych”,
-  Dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska (Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych) - „Krytycznie wobec problemu, życzliwie wobec człowieka – rozważania na temat działalności komisji arbitrażowych”.

Zarząd zaprosił do współpracy grupę rzeczoznawców majątkowych do opracowania dokumentu określającego dobre praktyki w zakresie opiniowania operatów szacunkowych.  W dniu 12 maja br. odbyło się w siedzibie Federacji w Warszawie pierwsze spotkanie w tej sprawie, w którym udział wzięli: Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Małgorzata Skąpska, Zenon Marczuk, Leszek Cieciura. Z ramienia Zarządu uczestniczyli: Wiceprezydent Tomasz Luterek i Prezydent Tomasz Ciodyk, który przewodniczył spotkaniu. W pracach nad opracowaniem dokumentu uczestniczyć będą również Iwo Betke (wieloletni Przewodniczący Komisji Arbitrażowej PFSRM) i Marek Staręga (obecny Przewodniczący  Komisji Arbitrażowej PFSRM). Następne spotkanie planowane jest na 28 czerwca br.

Warto również wspomnieć o fakcie pisemnego wezwania przez PFSRM w styczniu br. dwóch podmiotów do natychmiastowego zaprzestania działań polegających na oferowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży pieczęci poświadczających posiadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego sygnowanych znakiem graficznym PFSRM. Interwencja ta przyniosła oczekiwane skutki.

Ze spraw natury organizacyjnej Federacji należy także wskazać przygotowanie przez Zarząd nowelizacji Statutu PFSRM i Regulaminu Rady Krajowej.  Dokumenty te zostały uchwalone w czerwcu 2021 r.


Tomasz Ciodyk
Prezydent PFSRM

dodano: Piątek, 10/06/2022 08:01

ostatnia aktualizacja: Piątek, 10/06/2022 08:21

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny