Debata w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii o standardach zawodowych


12.03.2021

W dniu 10 marca 2021 r. Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk uczestniczył w debacie zorganizowanej z inicjatywy Pani Minister Anny Korneckiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, poświęconej funkcjonowaniu standardów zawodowych, ich roli i umiejscowienia w systemie prawa oraz obligatoryjności stosowania tych  regulacji w  procesie wyceny nieruchomości.

W debacie, obok Pani Minister oraz kierownictwa i pracowników Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, uczestniczyły ze strony środowiska rzeczoznawców majątkowych (poza Prezydentem PFSRM) następujące osoby:

-    prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa - Przewodniczący  Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości,
-   Joanna Monika Szapiro - Nowakowska - Przewodnicząca Komisji do Spraw Opracowania Standardów                                                                     Zawodowych w Radzie Standardów,
-  Zbigniew Brodaczewski - Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,
-  prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman – Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- Joanna Szabłowska - Chann - Prezes PIRM,
- Agnieszka Jachowicz (RICS),
-  Monika Dębska-Pastakia (RICS),
-  Tomasz Bieliński (PTRM).

W spotkaniu uczestniczyli także: dr Mirosław Gdesz (Sędzia WSA w Warszawie), dr hab. Marcin Wiącek (Profesor, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Profesor na Uniwersytecie Szczecińskim, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce).

Prezydent PFSRM stwierdził w swoim wystąpieniu, że standardy są potrzebne i powinny być opracowywane i ogłaszane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Podkreślił, że rzeczoznawstwo majątkowe jest profesją ustabilizowaną, mocno osadzoną w systemie prawnym, z kompetencjami i uprawnieniami gwarantowanymi ustawowo. Podstawy metodyczne wyceny ustalone zostały przez samo środowisko już ćwierć wieku temu i są powszechnie stosowane. Normy zawodowe opracowane przez PFSRM, które kiedyś nosiły nazwę Standardów Zawodowych PFSRM, a obecnie funkcjonują jako zbiór Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny – rzeczywiście mają charakter powszechny, bo są powszechnie stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Jednak zmiany prawa, zmieniające uwarunkowania rynku nieruchomości, osiągnięcia badawcze i naukowe, a także doświadczenia zagraniczne – wszystkie te elementy uzasadniają konieczność stałego dopasowywania metodyki wyceny do zmieniającego się otoczenia.

Prezydent PFSRM stwierdził, że historia ostatnich kilkunastu lat wskazuje, że postępująca ingerencja władzy publicznej w sferę metodyki wyceny – w postaci wpływu na proces tworzenia i uchwalania standardów - doprowadziła do całkowitego zahamowania aktywności w tej dziedzinie. Nowe standardy (w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie ukazują się od kilkunastu lat, a środowisko rzeczoznawców majątkowych jest niejako zablokowane – w oczekiwaniu na ruch ze strony Resortu.

Prezydent PFSRM ocenił, że problemy, jakie występują w związku z wykonywaniem operatów szacunkowych, nie wynikają z braku lub ułomności standardów wyceny. Głównym problemem jest jakość stanowionego prawa. Przykładem tego mogą być regulacje dotyczące wyceny nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne, które są nieprzejrzyste, nieszczegółowe, wzajemnie sprzeczne, dające możliwość dokonywania odmiennych interpretacji. Są one również różnie rozumiane przez poszczególne sądy administracyjne. W efekcie rzeczoznawca majątkowy musi dokonywać istotnych wyborów, czy własnych interpretacji – co nie powinno być jego rolą. Z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność zawodową, cywilną, a nawet karną.

Innym problemem nurtującym środowisko jest dostęp dla rzeczoznawców majątkowych do dokumentów i danych o nieruchomościach, w tym ocenach i czynszach.

Nawiązując do wycen wykonywanych na potrzeby różnych celów związanych z działalnością organów publicznych (państwowych i komunalnych), kiedy operaty szacunkowe stają się podstawą ustalania odszkodowań, wynagrodzeń, opłat i innych danin (np. renta planistyczna, opłata adiacencka), Prezydent PFSRM opowiedział się za tym, by w tych obszarach, na styku interesów majątkowych władzy publicznej i obywateli, zasady wyceny były szczegółowo regulowane przepisami prawa.

Standardy powinny zajmować się metodyką wyceny, warsztatem codziennej pracy rzeczoznawców majątkowych. Jednak nie powinny zbyt szczegółowo i szablonowo przesądzać o konkretnych rozwiązaniach merytorycznych. Zawód rzeczoznawcy majątkowego ma charakter ekspercki. Rzeczoznawcy majątkowi są sędziami wartości. Przeregulowanie, wprowadzanie powszechnie obowiązujących wystandaryzowanych, sztywnych reguł, może prowadzić do marginalizacji zawodu i sprowadzenia go do wykonywania prostych opisów i nieskomplikowanych obliczeń matematycznych.

Zdecydowana większość uczestników debaty opowiedziała się za tym, by standardy wyceny, jako normy zawodowe, miały charakter branżowy i były tworzone przez samo środowisko rzeczoznawców majątkowych. W sytuacji, gdy nie funkcjonuje samorząd korporacyjny, kompetencje w tym zakresie powinny przysługiwać organizacjom zawodowym. Podkreślano również, że standardy nie powinny zbyt szczegółowo regulować metodyki wyceny. Przywoływano przykłady, że taki model funkcjonowania zawodu dotyczy najbardziej rozwiniętych krajów świata.

dodano: Piątek, 12/03/2021 11:58

ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/03/2021 12:14

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny