Pismo Zarządu PFSRM do Premiera RP w związku z pracami nad pakietem pomocy dla przedsiębiorców


W dniu dzisiejszym Zarząd PFSRM skierował do Premiera RP pismo w sprawie przygotowywanego pakietu pomocy dla przedsiębiorców, o poniższej treści.

Warszawa,23.03.2020r. 
       

   Szanowny Pan
    Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

                
Szanowny Panie Premierze,

   Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie jest ogólnopolską organizacja zawodową, zrzeszającą 25 regionalnych stowarzyszeń reprezentujących około 4 tysięcy rzeczoznawców majątkowych.

   W imieniu środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o uwzględnienie w pracach nad pakietami pomocowymi dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą w tym zakresie.
Obecny stan epidemii w sposób istotny ogranicza możliwość wykonywania naszego zawodu, co czyni zasadnym uzyskanie wsparcia ze strony Państwa również dla naszej grupy zawodowej.

   Z nadzieją przyjmujemy aktywność kierowanego przez Pana Rządu RP w tworzeniu rozwiązań mających na celu wsparcie dla przedsiębiorców. Dodatkowo w ostatnich dniach pojawiała się w przestrzeni publicznej propozycja Prezydenta RP zawieszenia na okres trzech miesięcy obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców pod warunkiem, że  ich przychody z powodu pandemii spadły w marcu br. o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

   Pragniemy podkreślić, że działalność zawodowa w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego cechuje się pewną specyfiką. Rzeczoznawcy Majątkowi otrzymują wynagrodzenie najczęściej z dołu, za czynności realizowane  nieraz dużo wcześniej (miesiąc - kilka miesięcy). Przychody uzyskiwane w danym miesiącu odzwierciedlają najczęściej jedynie wystawienie faktur, kończących procedurę realizacji czynności faktycznie wykonanych w poprzednich miesiącach, w tym w poprzednim roku.  Sam formalny i merytoryczny odbiór wykonanych przez nas robót przez instytucje publiczne, poprzedzający wystawienie faktur, odbywa się w procedurach trwających od czternastu do trzydziestu dni, a często znacznie dłużej (np. przy wykonywaniu czynności biegłych sądowych). Tym samym, wysokość przychodów osiąganych  przez rzeczoznawców majątkowych w marcu br., w wielu przypadkach nie obrazuje sytuacji, w której obecnie znalazło się nasze środowisko. 

   Należy podkreślić, że stan epidemii skutkuje obecnie zasadniczymi ograniczeniami w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Np. realizacja zleceń na rzecz sektora publicznego, w tym  wymiaru sprawiedliwości (jako biegli sądowi) została w ostatnich tygodniach faktycznie wstrzymana. Oględziny nieruchomości w stanie epidemii są właściwie niemożliwe do przeprowadzenia. Podobnie jest z pozyskaniem dokumentów niezbędnych w procesie wyceny, czy dokonywaniem wglądów do aktów notarialnych (zamknięte dla interesantów urzędy i instytucje lub praca tych podmiotów w trybie zdalnym, który uniemożliwia załatwienie wielu spraw ). Przykłady ograniczeń można mnożyć.

   Skutki epidemii  w postaci zmniejszenia lub nawet braku przychodów, pojawią się w przypadku rzeczoznawców majątkowych dopiero następnych miesiącach. 

   Uwzględniając powyższe, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wprowadzenie rozwiązań zawieszających obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby wykonujące zawód rzeczoznawcy majątkowego bez dodatkowego warunku tj. spadku  przychodów w marcu br. w stosunku do  lutego br. Warunek ten nie będzie bowiem w większości przypadków spełniony w odniesieniu do naszej profesji. Negatywne skutki epidemii dla prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, wyrażające się zmniejszeniem przychodów lub zaprzestaniem ich osiągania, pojawią się dopiero w kolejnych miesiącach.

   Kierując do Pana Premiera niniejsze  wystąpienie pragniemy zwrócić uwagę, że różne branże mają swoją specyfikę, a przyjmowane przez kierowaną przez Pana Premiera Radę Ministrów rozwiązania powinny mieć charakter możliwe najbardziej elastyczny, dający szansę na wsparcie, przetrwanie i ponowne podjęcie działalności zawodowej na dotychczasową skalę, przez najszerszą grupę polskich przedsiębiorców, do których należą m.in. rzeczoznawcy majątkowi.
                                                                                                                                                      
Z poważaniem,
Zarząd PFSRM
                                                                                                                                          Tomasz Ciodyk - Prezydent PFSRM
Krzysztof Gabrel - Wiceprezydent PFSRM
Tomasz Luterek - Wiceprezydent PFSRM
Wiesław Majcher - Wiceprezydent PFSRM


Do wiadomości
1.    Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
2.    Stowarzyszenia zrzeszone w PFSRM

dodano: Poniedziałek, 23/03/2020 17:45

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 23/03/2020 17:57

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny