Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT


Treść

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 29 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług (VAT) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Szkolenia skierowane do rzeczoznawców majątkowych, organizowane m.in. przez organizacje zawodowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń), które jednocześnie były podatnikami podatku VAT korzystały dotychczas z tego zwolnienia w podatku VAT w związku z tym, że szkolenia takie wypełniały przesłanki zawarte w cytowanym powyżej przepisie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. zaliczały się do usług kształcenia zawodowego prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami regulującymi formy i zasady takich szkoleń były dwa rozporządzenia:

  •     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. nr 140, poz. 945 ze zm.),
  •     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U z 2010r. nr 127, poz. 859).

 

Powyżej wymienione rozporządzenia zostały wydane na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm) - dalej UGN.

W przypadku rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości delegacja ta została zawarta w art. 197 pkt 6 UGN (cyt. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz zapewnienie obiektywnej oceny skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia, a także uwzględniając rzeczywiste koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, określi, w drodze rozporządzenia  sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego obowiązku, formy i zasady zgłaszania i potwierdzania przez organizatorów doskonalenia aktualności programów, o których mowa w art. 196 ust. 2, formy i zasady prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów oraz wzory dokumentów stosowanych w tym postępowaniu)

Natomiast podstawę do wydania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości stanowił art. 196 ust. 3 pkt 2 UGN (cyt. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia wymogi programowe dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, w tym grupy tematyczne tych kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności, jakie powinni posiadać rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości, niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności zawodowej w powyższych zakresach).

 

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013r. poz. 829), dalej ustawa deregulacyjna, wprowadzono liczne zmiany w UGN, w tym nadano  nowe brzmienie art. 196 i art. 197 UGN. Ustawodawca zrezygnował w tych przepisach (obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku) z delegacji ustawowej do wydania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa rozporządzeń określających zarówno sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, jak również określających wymogi programowe dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Zatem z dniem 1 stycznia 2014 r. przestała obowiązywać delegacja ustawowa zarówno dla rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (…), jak i dla rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych (…).

 

Przepisy przejściowe ustawy deregulacyjnej w art. 49 ust. 3 wskazały „los” przepisów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 197 UGN, po dniu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Zapis ustawowy został sformułowany w sposób następujący: „Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w  (…) art. 196 ust. 3 i art. 197 ustawy zmienianej w art. 8 (UGN przyp. autor) oraz (…), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie (…) art. 196 ust. 3 i art. 197 ustawy zmienianej w art. 8 (UGN przyp. autor) oraz (…), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2014r.”

 

Ustawodawca wyszedł więc z założenia, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze mogą przez jakiś czas pozostać w mocy w niezmienionej wersji, jednak nie dłużej niż do 1 lipca 2014r. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zyskał tym samym czas na przygotowanie nowych przepisów wykonawczych i ten czas z woli ustawodawcy jest dłuższy niż vacatio legis ustawy deregulacyjnej w zakresie dotyczącym UGN (minister na przygotowanie nowej regulacji ma czas do lipca 2014r). Opisana wyżej sytuacja w naszej ocenie dotyczy (w przypadku art. 196 ust. 3 UGN) jedynie rozporządzenia dotyczącego wymogów programowych dla studiów podyplomowych. Z uwagi na znaczny zakres deregulacji zawodu pośrednika i zarządcy w nowe rozporządzenie będzie dotyczyło wymogów programowych dla studiów podyplomowych tylko w zakresie wyceny nieruchomości. Nowe brzmienie art. 196 ust. 3 UGN w żadnym zakresie nie odnosi się do przepisów wykonawczych dotyczących wymogów programowych dla kursów specjalistycznych. Tym samym do 2 lipca 2014r. (z uwagi na brak delegacji) nie zostanie wydane żadne nowe rozporządzenie zastępujące dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych (…). A skoro tak, to z dniem 1 stycznia 2014r. (z dniem zrezygnowania przez ustawodawcę z delegacji ustawowej do rozporządzenia w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych) przestało też obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych (…).

 

Z kolei w przypadku art. 197 UGN, z uwagi na zmianę zakresu niektórych delegacji ustawowych (dotyczy to pkt 1), 3-5) w tym artykule) konieczne jest dostosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych do nowych przepisów UGN. Ustawodawca wyszedł przy tym z założenia, iż dotychczasowe przepisy rozporządzeń mogą przez jakiś czas pozostać w mocy w niezmienionej wersji, jednak nie dłużej niż do 1 lipca 2014r. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zyskał tym samym czas (podobnie jak w przypadku opisanym powyżej) na przygotowanie nowych rozporządzeń wykonawczych i ten czas z woli ustawodawcy jest dłuższy niż vacatio legis ustawy deregulacyjnej w zakresie dotyczącym UGN. Sytuacja taka w naszej ocenie dotyczy jedynie rozporządzeń wykonawczych, które mają być wydane na podstawie art. 197 pkt 1), 3-5) UGN. A więc nie wszystkich rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 197 UGN. Tym samym naszym zdaniem od dnia 1 stycznia 2014 roku nie obowiązuje już rozporządzenie wydane na podstawie art. 197 pkt 6) UGN, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Delegacja ustawowa z art. 197 pkt 6) UGN z dniem 1 stycznia 2014r. na mocy art. 50 ustawy deregulacyjnej została uchylona. Wynika z tego, że nie zostanie już wydane na podstawie tej delegacji żadne inne rozporządzenie wykonawcze, które miałoby zastąpić dotychczasowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2010r. sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych (…).

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę powyżej opisane okoliczności, uchylenie dotychczasowych delegacji ustawowych zawartych w art. 196 ust. 3 oraz w art. 197 pkt 6) UGN, z dniem wejścia w życie tego „uchylenia” (czyli z dniem 1 stycznia 2014 roku) spowodowało automatyczne uchylenie zarówno rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, jak również rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Takie rozumienie wskazywanych przepisów przejściowych znajduje oparcie odpowiednio w § 32 ust. 2 i § 32 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. nr 100, poz. 908), zgodnie z którymi:

    Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.
    Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego.

 

Wydaje się, że również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w analogiczny sposób, jak ten opisany powyżej, interpretuje zaistniałą sytuację, ponieważ od 1 stycznia 2014 roku zaprzestało „rejestracji szkoleń”. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zwróciła się w dniu 7 lutego 2014 roku do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ze stosownym zapytaniem co do obowiązywania omawianych w niniejszej informacji rozporządzeń. Uzyskaną informację zaprezentujemy na stronie internetowej Federacji.

 

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że część systemów informacji prawnych (np. LEGALIS, Internetowy System Aktów Prawnych - sejm.gov.pl) wskazuje w swoich bazach aktów prawnych, że rozporządzenia te obowiązują do 1 lipca 2014 roku.

 

Status omawianych w niniejszej informacji rozporządzeń (w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 1 lipca 2014 roku) ma zasadnicze znaczenie co do możliwości zwolnienia z podatku VAT szkoleń organizowanych w tym okresie, a skierowanych do rzeczoznawców majątkowych. Należy zauważyć, że jeżeli rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, jak również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości nie obowiązują już od 1 stycznia 2014 roku, to brak jest również podstaw do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.). A tym samym szkolenia takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

 

Niniejsza informacja wyraża poglądy osób ją sporządzających i nie może zastąpić własnej interpretacji aktualnej sytuacji prawno – podatkowej w poszczególnych organizacjach. Sporządzenie tej informacji zostało podyktowane koniecznością zwrócenia uwagi na rozbieżne interpretacje zaistniałej sytuacji, które mogą nieść za sobą konsekwencje natury podatkowej.

 

 

Opracowali:

Krzysztof Gabrel, Katarzyna Opęchowska

dodano: Czwartek, 13/02/2014 16:37

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 30/01/2017 09:14

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny