Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Zdzisław Małecki - Kierownik merytoryczny, Anna Beer-Zwolińska, Robert Ostrowski, Stella Brzeszczyńska


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 3 DNI  /25 godz./
TERMIN : 
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1490,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń1937,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Izb Skarbowych.

Program:

Temat 1
Elementy prawa cywilnego -osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej -nieruchomość i jej rodzaje -oświadczenia woli -czynności prawne i ich rodzaje.

Temat 2
Elementy prawa rzeczowego -pojęcie rzeczy, część składowa, przynależność -prawno rzeczowe tytuły władania -pojęcie i granice prawa własności -użytkowanie wieczyste i jego charakter -ograniczone prawa rzeczowe -księgi wieczyste -posiadanie i dzierżawienie -nabycie w drodze dziedziczenia.
mgr Robert Ostrowski-radca prawny /4 godz./

Temat 3
Postępowanie podatkowe -organy podatkowe -podatki od nabycia rzeczy lub praw majątkowych na tle systemu podatkowego -elementy ustawy - ordynacja podatkowa -definicje podstawowych pojęć (obowiązek podatkowy, zobowiązania podatkowe, daty powstania, inne) -rola i zadania rzeczoznawców majątkowych w postępowaniu podatkowym -tryb współpracy organów podatkowych z biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi

Temat 4
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych -główne regulacje ustawy -czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych -czynności cywilnoprawne dotyczące rzeczy lub praw majątkowych -uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego na tle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Temat 6

Ustawa o podatku od spadku i darowizn -główne regulacje ustawy -tytuły nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych objęte zakresem przedmiotowym ustawy -uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego na tle przepisów ustawy
mgr Stella Brzeszczyńska - doradca podatkowy /5 godz./

Temat 5
Podstawy prawne czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podatkowym -przepisy obszaru skarbowo-podatkowego -system prawny wycen wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a regulacje postępowania skarbowo-podatkowego -szczególne uwarunkowania prawne obszaru

Temat 6
Etapy pracy rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podatkowym-analiza dokumentów postępowania. Temat 8 Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych -podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych -zasady wyceny wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych -wybrane zagadnienia, szczegółowe wyceny i przykłady.

Temat 7
Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od spadków i darowizn -podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn -zasady wyceny wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn -wybrane zagadnienia, szczegółowe wyceny i przykłady.

Temat 8
Czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych -opodatkowanie źródła przychodów ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych -zasady określania wartości nieruchomości i praw majątkowych.
mgr inż. Zdzisław Małecki-rzeczoznawca majątkowy /13godz./


Temat 9
Wycena środków trwałych dla potrzeb ewidencji i amortyzacji 
dr Anna Beer-Zwolińska-rzeczoznawca majątkowy /2 godz./


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki - Kierownik merytoryczny

Zdzisław Małecki jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym (jednym z pierwszych w Polsce, nr uprawnień 20), z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wiele lat pracował jako biegły sadowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu a także przez szereg lat był biegłym Izby Skarbowej w Poznaniu. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Współtworzył powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. Był współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej wiceprezydentem w latach 2000- 2003, oraz założycielem i wieloletnim (w okresie 8 lat) przewodniczącym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu. W latach 1999 – 2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury, kierującym sekcją dla rzeczoznawców majątkowych. Jest współautorem wielu standardów zawodowych obowiązujących rzeczoznawców majątkowych. Przez okres 13 lat (w latach 1993- 2006 r.) był przewodniczącym Komisji Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W tym okresie Komisja Standardów wypracowała pierwsze w Polsce Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, które legły u podstawa rozwoju zawodu. Jest praktykiem i teoretykiem z zakresu wyceny nieruchomości. Prowadzi wykłady z dziedziny wyceny skierowane do pracowników urzędów i specjalistów rynku nieruchomości oraz na studiach podyplomowych. Zdzisław jest również autorem wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz prawa nieruchomościowego. Z ramienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych współuczestniczy od szeregu lat przy tworzeniu wielu aktów prawnych związanych z zawodem rzeczoznawcy i rynkiem nieruchomości. Reprezentował Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w komisjach uzgodnieniowych i komisjach sejmowych w sprawach dot. gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Zdzisław jest uznanym ekspertem prawa nieruchomościowego w Polsce. Jest posiadaczem zaszczytnego medalu PFSRM; AMIICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM (1998 r.). W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych a w latach 2009 r. do 2012 r. był pełnomocnikiem do spraw legislacyjnych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od roku 1992 i obecnie nadal jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, powołanej przez Ministra Infrastruktury, obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


dr Anna Beer-Zwolińska

rzeczoznawca majątkowy


mgr Robert Ostrowski

radca prawny


mgr Stella Brzeszczyńska

doradca podatkowy


Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny