Projekt Standardu Wyceny PFSRM – „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”.


Warszawa, dnia 28.05.2018

Barbara Majewska
Przewodnicząca Komisji Standardów
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Rada Krajowa
Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych
Ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Zwracam się z wnioskiem o przekazanie do konsultacji środowiskowej projektu Standardu Wyceny PFSRM – „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”. Projekt jest efektem pracy Zespołu działającego przy Komisji Standardów w składzie: dr hab. Iwona Foryś, dr Dariusz Trojanowski, Mirosława Czaplińska, Barbara Majewska, Agnieszka Jachowicz, Jerzy Adamiczka, prowadzonego przez członka Komisji Standardów Marcina Malmona.

Podjęcie prac nad projektem wynikało z potrzeby skonfrontowania dotychczasowego brzmienia Noty Interpretacyjnej dotyczącej przedmiotowych zagadnień z obecną praktyką wykonywania wycen przez rzeczoznawców majątkowych, oczekiwaniami odbiorców wycen oraz rozwojem krajowej i międzynarodowej praktyki wyceny.

Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce wykonują wyceny przy użyciu technik znanych powszechnie na świecie, jednak nie uwzględnianych dotychczas w standardach wyceny i notach interpretacyjnych. Brakuje wobec tego wskazówek dotyczących wykonywania wycen w tej formie, zwłaszcza w zakresie budowy projekcji strumieni dochodów oraz rodzajów stosowanych stóp zwrotu.

Prezentowany Projekt standardu w znacznej części oparty jest na dotychczasowym dorobku środowiska polskich rzeczoznawców majątkowych odzwierciedlonym w dotychczasowej Nocie Interpretacyjnej. Projekt uzupełniono jednak o wytyczne dotyczące prawidłowej praktyki stosowania nie opisanych dotąd technik wyceny. Należy podkreślić, że Projekt nie wprowadza radykalnych zmian w metodyce stosowanej dotąd w Polsce, a jedynie ją uzupełnia. W żadnej mierze nie narzuca też stosowania „nowych” technik wyceny. Co więcej, sygnalizuje obszary ryzyka związane z ich stosowaniem.

Projektowi standardu towarzyszy także, po raz pierwszy, słownik pojęć związanych z metodyką podejścia dochodowego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że projekt jest zgodny z wytycznymi metodycznymi Międzynarodowych Standardów Wyceny (IVS) i Europejskich Standardów Wyceny (EVS).
W związku z chęcią uzyskania opinii o proponowanych rozwiązaniach środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych, zwracam się z wnioskiem do Rady Krajowej o przekazanie projektu do konsultacji środowiskowych.

Z wyrazami szacunku

Projekt do pobrania w sekcji Pliki do pobrania znajdującej się na dole strony.

dodano: Czwartek, 28/06/2018 15:34

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 28/06/2018 15:41

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny