Wnioski z Europejskiej Konferencji Wyceny REVASE-PFSRM


"Statystyka w wycenie nieruchomości- czy jest legalna?"

Koleżanki i Koledzy,

Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że w Warszawie w dniu 27.02.2018r. odbyła się konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pod nazwą „Statystyka w wycenie nieruchomości – czy jest legalna?”.
Jestem przekonany, że ta konferencja nam się udała i dostarczyła wielu ciekawych informacji, nie tylko w przedstawionych referatach, ale również w przeprowadzonej dyskusji.
Dziękuję Prelegentom za przedstawione informacji o statystyce i możliwościach jej stosowania w wycenach nieruchomości.
Jest to także zaszczyt dla nas, że mogliśmy na tej konferencji gościć przedstawicieli rzeczoznawców majątkowych z Gruzji, Ukrainy, Serbii, Rumunii, Cypru, Wielkiej Brytanii i Belgii, Mołdawii, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu statystyki do wyceny nieruchomości w ich krajach.
W 2018 roku, po raz kolejny w Polsce, mogliśmy pochwalić się konferencją tematyczną organizowaną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Podjęliśmy decyzję, że nadszedł czas, by zastanowić się nad kilkoma pytaniami dotyczącymi możliwości stosowania metod statystycznych w procesie wyceny nieruchomości.
Padają ważne pytania:
• Czy zawód rzeczoznawcy majątkowego ma przyszłość, wobec stosowania automatycznych modeli wyceny?
• Czy stosowanie statystyki w wycenie nieruchomości przynosi zamierzone efekty?
• Czy rozumieją te statystyczne wyliczenia nasi klienci, czyli odbiorcy wycen i czy aspekt humanizacji wycen nie jest przez to zgubiony?
• Czy stosowanie statystyki do wyceny nieruchomości jest zgodne z europejskim prawem?
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż kwestia "wykorzystywania statystyki" zyskała na znaczeniu, szczególnie w Holandii, gdzie prawnie usankcjonowano stosowanie automatycznych modeli wyceny.
Dyskusję i prelekcję można było zapewne rozszerzyć, uważam jednak, że "Globalne wyzwania" wymagają od nas nowej wiedzy na temat dozwolonych prawem metodyk wyceny i rozmowy o odpowiedzialności za ich stosowanie.

Jest rzeczą oczywistą, że potrzebne są skoordynowane i prowadzone na poziomie międzynarodowym działania. Działania nad akceptacją lub ograniczeniem stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości oraz prawomocności stosowania automatycznych modeli wyceny.
Celowo używam tych dwóch określeń, bowiem nasza konferencja dotyczyła tych dwóch zagadnień: stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości i stosowania modelowania statystycznego w formule Automatycznych Modeli Wyceny.
Występująca dzisiaj innowacyjność w wycenie nieruchomości, mam na myśli automatyczne modele wyceny, moim zdaniem, nie może odbywać się poprzez działania sprzeczne z przyjętą legislacją.
Właśnie takie konferencje, jak nasza, odgrywają ważną rolę w kierowaniu postulatów od nas, czyli niezależnych doradców - do decydentów, czyli polityków.
Na tej konferencji poszukiwaliśmy odpowiedzi na wymienione wcześniej pytania. Omówiliśmy potencjalne działania, jakie należy podjąć w rozwiązaniu tych problemów.
Bardzo dziękuję za udział w konferencji tych z Was, którzy zaszczycili naszą konferencją swoja obecnością, Dziękuję naszym gościom za udział w konferencji i przyjazd do Warszawy. A wszystkich rzeczoznawców zachęcam do przeczytania wniosków pokonferencyjnych – jako konkluzji płynącej z wystąpień prelegentów i dyskusji uczestników.

Prezydent PFSRM
Marek Wiśniewski

Wnioski z Europejskiej Konferencji Wyceny REVASE- PFSRM
"Statystyka w wycenie nieruchomości- czy jest legalna?"

I. Regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczące wyceny nieruchomości
1.1. Celem ochrony europejskiego systemu bankowego, Unia Europejska wydała Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych w którym dopuszcza stosowanie metod statystycznych jedynie do monitorowania wartości nieruchomości i identyfikowania nieruchomości wymagających aktualizacji wyceny (art.208 ust. 3 Rozporządzenia).
1.2. Powyższe oznacza, że Unia zakazuje wykorzystywania metod statystycznych do wyceny pojedynczej nieruchomości a nawet do aktualizacji jej wartości.
1.3. Wykwalifikowany rzeczoznawca, pozostający niezależny w procesie zawierania umów o kredyt, zobowiązany jest stosować w procesie wyceny uznane standardy wyceny. Do najbardziej uznawanych przez Europejski Bank Centralny standardów należą Europejskie Standardy Wyceny (EVS).
 Standard 6 EVS zakazuje stosowania automatycznych modeli wyceny (AVM), wykorzystujących metody statystyczne, czyli algorytm matematyczny do danych zawartych w bazie cen transakcyjnych i informacji na temat cech nieruchomości.
II. Ocena jakości szacunków wartości przy zastosowaniu metod statystycznych
Zakaz wykorzystania AVM w wycenie wynika z ich niedoskonałości i możliwości tendencyjnego ich stosowania.
Wyceny sporządzane za pomocą tych modeli nie zakładają udziału rzeczoznawcy majatkowego w procesie wyceny, wykorzystują ceny średnie, nie są poprzedzone oględzinami nieruchomosci, nie uwzgledniają indywidualnych, często wyjatkowych cech wycenianej nieruchomosci, jej otoczenia i sąsiedztwa, nie pokazują potencjału rynkowego nieruchomosci, jej pozycji konkurencyjnej na rynku, nie odwzorowują oczekiwań inwestorów dotyczących przyszłości. Nie pokazują procesu dochodzenia do wartosci.
Prawidłowe zastosowanie metod statystycznych wymagałoby:
• po pierwsze dotarcia do dużej liczby informacji dotyczącej cen transakcyjnych bardzo podobnych nieruchomości, które prawidłowo odwzorowywałyby jednocześnie wpływ cech prawnych, fizycznych i ekonomicznych w cenach nieruchomości,
• po drugie spełnienia przez pozyskane dane warunków definicyjnych wartości rynkowej, dotyczących nie tylko warunków zawartych transakcji, ale także czasu ich zawarcia. Zgodnie z zasadą antycypacji transakcje nie mogą pochodzić z odległej przeszłości, bowiem nie odwzorowują oczekiwań inwestorów dotyczących przyszłości.
Jednak spełnienie tych warunków na rynku nieruchomości jest trudne, wręcz niemożliwe. Decyduje o tym:
• różnorodność nieruchomości, znacząco utrudniającą wyodrębnienie zbioru o odpowiedniej liczebności podobnych nieruchomości na rynkach lokalnych,
• mała efektywność rynku nieruchomości, która powoduje, że ceny na tym rynku nie odwzorowują wszystkich zmian zachodzących w otoczeniu, co oznacza, że ceny na tym rynku nie mogą być jedyną podstawą wyznaczania wartości,
• mała świadomość uczestników rynku nieruchomości wpływu poszczególnych cech na płaconą cenę.
Stosowanie metod statystycznych nie pozwala odwzorować wielu zasad ekonomicznych, ważnych w procesie powstawania wartości, takich, jak np. zasady zmiany, zasady konkurencji, zasady równowagi zewnętrznej, czyli równowagi pomiędzy zainwestowanym kapitałem w przedmiotową nieruchomość a jakością otoczenia i sąsiedztwa, zasady równowagi wewnętrznej (proporcji pomiędzy wartością gruntu a wartością jego elementów składowych), czy zasady najkorzystniejszego sposobu użytkowania, która uznana została za serce wyceny.
Metody te mogą być nadużywane jako sposób świadomego wprowadzenia w błąd, mogą być instrumentem samooszukiwania się lub myślenia życzeniowego. Wyceny sporządzane metodami statystycznymi cechuje wysoki poziom ryzyka wyniku szacunku: prowadzą one do znacznego przeszacowania (na rynkach malejących) lub niedoszacowania (na rynkach rosnących).
Przytaczane są dowody, że metody AVM odegrały negatywną rolę w powstawaniu kryzysu 2007- 2008.
III. Wnioski
Wniosek 1.
W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, stosowanie metod statystycznych w wycenach nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności jest nieuprawnione.
Wniosek 2.
Stosowanie metod statystycznych powinno być również zabronione do aktualizacji wartości nieruchomości.
Wniosek 3.
Metody te mogą być stosowane w bankach m. in. do monitorowania wartości nieruchomości, do identyfikowania nieruchomości wymagających wyceny, do wyceny portfela nieruchomości czy dla celów masowego szacowania nieruchomości dla celów podatkowych.
Wniosek 4.
Metody statystyczne nie mogą stanowić podstawy weryfikacji wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych metodami tradycyjnymi.
Wniosek 5.
Dla wyceny pojedynczej nieruchomości wartość określona dzięki modelowi AVM może stanowić jedynie punkt odniesienia podczas ostatecznego ustalania szacowanej kwoty. Nie mogą one zastąpić wycen, które wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości warunków lokalnych.
Wniosek 6.
Powstaje pilna potrzeba wyeliminowania metody analizy statystycznej rynku z obszaru podejścia porównawczego. Metoda ta została przewidziana do zastosowania do wyceny masowej a obecny zapis ustawodawcy interpretowany jest jako upoważnienie do jej stosowania w wycenie pojedynczej nieruchomości.

Zarząd PFSRM

dodano: Wtorek, 13/03/2018 14:47
przez: Dorota Jaskólska
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 15/03/2018 08:18

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny