(BRAK MIEJSC) Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 3-5.12.2019 oraz 10-12.12.2019 - Szkolenie potwierdzone - Serdecznie zapraszamy

Terminy:

03.12.2019 (ilość dni: 6)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA USTALANY Z WYKŁADOWCAMI : I sesja: 3-5.12.2019 II sesja: 10-12.12.2019

Prowadzący:
mgr. inż. Maciej Książek, Magdalena Małecka, Piotr Girdwoyń, Monika Nowakowska, Andrzej Antkiewicz, Przemysław Samełko, Marek Lewandowski


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 03.12.2019 10:00 - 18:05

Środa, 04.12.2019 08:30 - 18:05

Czwartek, 05.12.2019 10:15 - 15:10

Wtorek, 10.12.2019 10:00 - 16:25

Środa, 11.12.2019 08:30 - 17:35

Czwartek, 12.12.2019 08:30 - 13:30


Informacje

TERMIN SZKOLENIA:.

część I  :  3-5.12.2019
część II:  10-12.12.2019

CZAS TRWANIA - 6 DNI (dwa zjazdy po 3 dni-/50 godz./)

Szkolenie obejmuje 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych (19 pkt) i 11 h warsztatów (5.5 pkt).

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 2950,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 3835,00 PLN

dla pozostałych osób doliczamy  VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Sądów Okręgowych

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50 
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.

Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.) 


Na szkoleniu pt.: "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" nie jest przewidziany egzamin. Zajęcia  obejmują 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych i 11 h warsztatów. Uczestnik szkolenia otrzymuje pismo- zaświadczenie PFSRM o ukończeniu szkolenia wraz z jego programem. Dokument ten stanowi podstawę o wystąpienie DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w miejscu zamieszkania o wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości.Prowadzący

mgr inż. mgr. inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


mgr Magdalena Małecka

Magdalena Małecka -jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a także doradcą i inwestorem na tym rynku. Jako trener i wykładowca pracuje od 2003 r. Wieloletni biegły sądowy. W 2008 r. otrzymała tytuł (europejskie uznanie zawodowe) REV (Recognised European Valuer). W 2010 r. otrzymała brytyjskie uprawnienia zawodowe i tytuł MRICS (Member of Royal Institution of Chartered Surveyors). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 1998 r. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku Zarządzania Kadrami oraz kierunkowe studia podyplomowa na kierunku Wycena Nieruchomości. Magdalena rozpoczęła pracę zawodową w 1997 r. Do 2003 r. związana była z pracą w bankach, począwszy od stanowiska inspektora kredytowego do stanowiska naszelnika wydziału ekonomii i finansów banku. W 2003 r. zdobyła uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Od 2004 r. związana zawodowo z pracą rzeczoznawcy majątkowego, pod własną firmą. Aktualnie prowadzi działalność pod firmą AIM Property zajmującą się wycenami na rynku nieruchomości oraz doradztwem. Jest także współwłaścicielem firmy Eagle Invest działającej na rynku inwestycyjnym w nieruchomościach. Magdalena Małecka posiada doświadczenie jako wykładowca do 2003r. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych, seminariach i innych szkoleniach na terenie całej Polski. Prowadzi zajęcia dla profesjonalistów rynku nieruchomości, ale także przedstawicieli zawodów związanych z tą tematyką – pracowników urzędów, prawników, bankowców, finansistów. Magdalena prowadzi także praktyki zawodowe dla kandydatów dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, sfederowanego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Wieloletni członek Komisji Standardów Zawodowych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Członek Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (1 kadencja). Członek Royal Institution of Chartered Surveyors w Wielkiej Brytanii. Jest autorką wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych i związanych z infrastrukturą przesyłową oraz wywłaszczaniem gruntów pod drogi.


prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Piotr Girdwoyń - profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów,stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, Hertie Stiftung i Hermann und Marianne Straniak Stiftung. Pobyty i staże naukowe m.in. w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (Niemcy), Law School, University of Baltimore (USA), Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei. Visiting Professor w College of Medicine and Forensics, Xi’an Jiaotong University in Xi’an (2017-18), Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law (2017-2020) od 2016 roku Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania naukowe: prawo dowodowe, zagadnienia tzw. dowodu naukowego, historia kryminalistyki, prawo i procedura karna krajów niemieckojęzycznych, badania pismoznawcze, standaryzacja badań kryminalistycznych w Europie i Azji.


Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Sędzia Andrzej Antkiewicz

Sędzia sądu Rejonowego w Grudziądzu, prowadzi liczne szkolenia z zakresu postępowania egzekucyjnego dla sędziów, komorników sądowych i rzeczoznawców majątkowych


mgr inż. Przemysław Samełko


Sędzia SO w Toruniu Marek Lewandowski


(BRAK MIEJSC) Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 3-5.12.2019 oraz 10-12.12.2019 - Szkolenie potwierdzone - Serdecznie zapraszamy

Terminy:

03.12.2019 (ilość dni: 6)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny