Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń 15-17.10.2019 r.

Terminy:

15.10.2019 (ilość dni: 3)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Jerzy Dąbek, Monika Nowakowska, Władysław Mizier, Piotr Zamroch


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 15.10.2019 10:00 - 18:50

Środa, 16.10.2019 09:00 - 17:40

Czwartek, 17.10.2019 08:30 - 13:30


Informacje

TERMIN:  15-17.10.2019 r.

CZAS TRWANIA 26 godzin /3 dni/- 11 h warsztatów (5,5 pkt) oraz 15 h wykładów (7,5 pkt)
Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy.


Program:

1.Służebność przesyłu - treść praw, procedury  ustanowienia, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia.- Piotr Zamroch radca prawny - 4 godz.

2.Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia - Piotr Zamroch radca prawny - 2 godz

3.Ograniczone prawa rzeczowe - uwarunkowania prawne, określanie wartości, przykłady praktyczne. - Monika Nowakowska  rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.


4.Urządzenia infrastruktury technicznej, rodzaje, podział, służebne części nieruchomości związane z urządzeniami na etapach lokalizacji, posadowienia i eksploatacji urządzeń.

- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 2 godz.

5.Obszary oddziaływania urządzeń oraz pasy eksploatacyjne i pasy służebności przesyłu w przepisach prawnych i normach technicznych.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 1 godz.

6.Określanie wartości szkód na skutek prawnej lokalizacji i posadowienia urządzeń oraz wynagrodzenia za korzystanie  z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.Zasady i sposoby określania wartości  służebności przesyłu oraz składników wynagrodzenia za ustanowienie służebności  przesyłu dla urządzeń projektowanych do budowy oraz urządzeń o nieuregulowanym stanie prawnym, istniejących na nieruchomościach.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 5 godz.

7. Zasady i sposób określania wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
 - Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz.
8. Przykłady określania wartości prawa służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz.

9.Skutki ekonomiczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przykłady określania wartości szkód powstałych na skutek budowy urządzeń.
- Władysław Mizier rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.

Razem 26 godzin


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1490,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1937,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby  nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Jerzy Dąbek

Rzeczoznawca majątkowy – upr. nr 256, geodeta uprawniony. Specjalizuje się w wycenie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych. Współautor publikacji i standardów wyceny:  „Vademecum – przewodnik dobrych praktyk do ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych” pod redakcją prof. Stanisławy Kalus, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu, Bielsko Biała, 2010 r.;  „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2013 r., wydanie II – 2015 r.;  Standard KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości”;  Tymczasowa Nota Interpretacyjna „Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej”. Autor artykułów w kwartalnikach wydawanych przez PFSRM oraz regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. Wykładowca na podyplomowych studiach wyceny nieruchomości oraz na specjalistycznych kursach dla przedsiębiorców przesyłowych.


Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Władysław Mizier

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, magister inżynier rolnik. Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 760, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 24 marca 1994 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie w latach 2005 - 2016 r. Członek Komisji Arbitrażowej SRMWP w Kaliszu od 1998 r. Biegły sądowy z dziedziny szacowania nieruchomości i rolnictwa przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Konferencje, kursy i szkolenia specjalistyczne organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz stowarzyszenia lokalne Autor i współautor ok. 3500 wycen nieruchomości wykonanych dla potrzeb osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.


Piotr Zamroch

Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym. Współautor standardu zawodowego PFSRM dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, autor licznych publikacji dotyczących tematyki urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.


Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń 15-17.10.2019 r.

Terminy:

15.10.2019 (ilość dni: 3)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny