Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

Terminy:

25.04.2018 (ilość dni: 3)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 25-27 kwietnia 2018

Prowadzący:
Zdzisław Małecki - Kierownik merytoryczny, Anna Beer-Zwolińska, Robert Ostrowski, Stella Brzeszczyńska

950.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Środa, 25.04.2018 10:00 - 17:10

Czwartek, 26.04.2018 09:00 - 18:00

Piątek, 27.04.2018 09:00 - 15:00


Informacje

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 3 DNI  /25 godz./
w dniach 25-27 kwietnia 2018r

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 950,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń1235,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Izb Skarbowych.

Program:
Temat 1
Elementy prawa cywilnego -osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej -nieruchomość i jej rodzaje -oświadczenia woli -czynności prawne i ich rodzaje.

Temat 2
Elementy prawa rzeczowego -pojęcie rzeczy, część składowa, przynależność -prawno rzeczowe tytuły władania -pojęcie i granice prawa własności -użytkowanie wieczyste i jego charakter -ograniczone prawa rzeczowe -księgi wieczyste -posiadanie i dzierżawienie -nabycie w drodze dziedziczenia.
mgr Robert Ostrowski-radca prawny /4 godz./

Temat 3
Postępowanie podatkowe -organy podatkowe -podatki od nabycia rzeczy lub praw majątkowych na tle systemu podatkowego -elementy ustawy - ordynacja podatkowa -definicje podstawowych pojęć (obowiązek podatkowy, zobowiązania podatkowe, daty powstania, inne) -rola i zadania rzeczoznawców majątkowych w postępowaniu podatkowym -tryb współpracy organów podatkowych z biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi

Temat 4
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych -główne regulacje ustawy -czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych -czynności cywilnoprawne dotyczące rzeczy lub praw majątkowych -uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego na tle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Temat 6

Ustawa o podatku od spadku i darowizn -główne regulacje ustawy -tytuły nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych objęte zakresem przedmiotowym ustawy -uwarunkowania czynności biegłego-rzeczoznawcy majątkowego na tle przepisów ustawy
mgr Stella Brzeszczyńska - doradca podatkowy /5 godz./

Temat 5
Podstawy prawne czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podatkowym -przepisy obszaru skarbowo-podatkowego -system prawny wycen wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a regulacje postępowania skarbowo-podatkowego -szczególne uwarunkowania prawne obszaru

Temat 6
Etapy pracy rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podatkowym-analiza dokumentów postępowania. Temat 8 Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych -podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych -zasady wyceny wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych -wybrane zagadnienia, szczegółowe wyceny i przykłady.

Temat 7
Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od spadków i darowizn -podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn -zasady wyceny wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn -wybrane zagadnienia, szczegółowe wyceny i przykłady.

Temat 8
Czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych -opodatkowanie źródła przychodów ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych -zasady określania wartości nieruchomości i praw majątkowych.
mgr inż. Zdzisław Małecki-rzeczoznawca majątkowy /13godz./


Temat 9
Wycena środków trwałych dla potrzeb ewidencji i amortyzacji 
dr Anna Beer-Zwolińska-rzeczoznawca majątkowy /2 godz./

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki - Kierownik merytoryczny


dr Anna Beer-Zwolińska

rzeczoznawca majątkowy


mgr Robert Ostrowski

radca prawny


mgr Stella Brzeszczyńska

doradca podatkowy


Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

950.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

25.04.2018 (ilość dni: 3)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny