Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Termin: I Sesja II Sesja 7 - 8.11.2018 r.

Prowadzący:
prof.dr hab. Sabina Żróbek, prof.dr hab. Ryszard Żróbek, Marcin Malmon, Wojciech Doliński, Marta Jurek, Renata Chróstna, Mirosława Czaplińska, Małgorzata Skąpska, Magdalena Małecka, Grzegorz Chmielak, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.
Planowany termin szkolenia: sesja I  10 - 11.10  2018 r.
sesja II  7 - 8.11.2018  r.
Test sprawdzający odbędzie  się w dniu 08.11. 2018 r.
Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat ..

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
  •  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN           
  •  dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
  •  dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN + VAT 23%   
  • Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM. 
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
  •     Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta
Potwierdzenie odbycia szkolenia  na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

mgr prof.dr hab. Sabina Żróbek

Prof. dr hab. Sabina Źróbek Autor i współautor kilkunastu podręczników i ponad 220 oryginalnych publikacji dotyczących gospodarki nieruchomościami, wyceny nieruchomości i rynku nieruchomości opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, w tym pierwszych w Polsce po 1990 roku podręczników z szacowania nieruchomości, współautor standardów zawodowych PFSRM , w tym standardu dla zabezpieczenia wierzytelności. Prelegentka na konferencjach naukowych organizowanych w wielu krajach całego świata. Wykładowca na kursach i seminariach organizowanych dla rzeczoznawców, , współautor wielu opinii wykonanych na zlecenie sądów , czynny rzeczoznawca majątkowy nr upr 248 . Kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego UWM w Olsztynie i kierownik Studiów Podyplomowych Wycena nieruchomości. Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i redaktor naczelny kwartalnika Real Estate Management and Valuation, przewodnicząca Rady Programowej kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy, członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.


prof.dr hab. Ryszard Żróbek

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Teoretyk i praktyk gospodarki nieruchomościami (wycena nieruchomości i analizy rynku, zarządzanie publicznymi zasobami nieruchomości, kataster nieruchomości). Uprawnienia zawodowe z geodezji, szacowania nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Autor i współautor 12 podręczników z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami. Autor kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografii specjalistycznych, publikowanych w Polsce i innych krajach. Uczestniczył jako ekspert w pracach Banku Światowego, FAO, FIG oraz innych organizacji międzynarodowych. Odbył staże naukowe między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii , Rosji, Białorusi i Wietnamie. Autor i współautor wielu opracowań i ekspertyz związanych z analizą rynku nieruchomości, wyceną i zarządzaniem nieruchomościami. Specjalizuje się także w systemach informacji przestrzennej oraz doradztwie na rynku nieruchomościami. Na stałe zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi wykłady zarówno w języku polskim jak i angielskim z wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz z systemów informacji przestrzennej. Autor wielu ekspertyz , operatów szacunkowych i innych opracowań z zakresu wyceny nieruchomości. Członek Rad Naukowych kilku periodyków. Członek założyciel takich organizacji jak Towarzystwo Naukowe Nieruchomości oraz European Real Estate Society. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni dziekan i członek Senatu UWM. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Marcin Malmon

Marcin Malmon jest rzeczoznawcą majątkowym. Posiada też tytuł Recognised European Valuer (REV) oraz jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), gdzie pełni ponadto funkcję Asesora w postępowaniach kwalifikacyjnych. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest także absolwentem Sheffield Hallam University, gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Marcin ma kilkunastoletnie doświadczenie rynkowe, które zdobył jako konsultant rynku nieruchomości, analityk rynkowy oraz rzeczoznawca. W tym czasie zaangażowany był w wiele złożonych projektów na rynkach komercyjnych, w szczególności logistycznym, handlowym oraz biurowym. Wielokrotnie angażowany był także do wycen dużych nieruchomości przemysłowych. Posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz rentowności inwestycji. Na przestrzeni ostatnich lat Marcin zdobył bogate doświadczenie w wycenie portfeli nieruchomości dużych instytucji finansowych. Obecnie jest Członkiem Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM), członkiem Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Marcina jest metodyka wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym, w tym tematyka wyznaczania stóp zwrotu z nieruchomości komercyjnych i transparentność rynków nieruchomości. Jest też autorem lub współautorem artykułów prasowych w tych dziedzinach. Marcin prowadzi także wykłady z zakresu wyceny nieruchomości komercyjnych oraz zagadnień prawa Unii Europejskiej związanych z wyceną nieruchomości. Prowadzi także blog internetowy o tematyce nieruchomościowej www.marcinmalmon.com.


Wojciech Doliński

Jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w monitorowaniu rynku i wycenie nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację rzeczoznawców TEGoVA. Wojciech Doliński ukończył międzywydziałowe studia magisterskie z zakresu Gospodarki Przestrzennej na SGGW, Sheffield Hallam University i Nottingham Trent University w dziedzinie Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami, Podyplomowe studia wyceny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ponadto jest absolwentem holenderskiej uczelni CAH Dronten, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Od 2011 jest Egzaminatorem w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) przyszłych kandydatów na Członków RICS. Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2007 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o., w dziale wycen, gdzie współpracował przy wycenie nieruchomości znajdujących się na terenie całej Polski. Przez 5 lat, do roku 2016, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Comparables Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery pracował przy tworzeniu trzech baz danych o nieruchomościach. Obecnie głównie współpracuje w firmami inwestycyjnymi jako doradca i rzeczoznawca majątkowy. Zrealizowane dotychczas wyceny i obiektów komercyjnych obejmowały nieruchomości w Polsce, innych krajach CEE oraz w Niemczech, o przybliżonej wartości 25 miliardów złotych.


Marta Jurek


Renata Chróstna


Mirosława Czaplińska

mgr Mirosława Czaplińska MRICS, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka Wydziału Zarządzania specjalność Inwestycje i Nieruchomości na Uniwersytecie Gdańskim oraz kierunku Wycena i Zarządzanie Nieruchomościami na Sheffield Hallam University. Ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia III stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Rzeczoznawca majątkowy od 2005 roku, 12 letni staż pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. - spółka zarządzająca siecią stacji paliw LOTOS w całej Polsce (1995-2007) między innymi na stanowiskach Kierownik Działu Kontrolingu, Kierownik Działu Rozwoju, Szef Biura Strategii i Rozwoju. Od 2009 roku biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.


Małgorzata Skąpska

mgr inż. Małgorzata Skąpska– rzeczoznawca majątkowy o nr upr.424 z 1993roku, tytuł uznania zawodowego nadany przez europejskie stowarzyszenie TEGOVA REV-PL/PFVA/2013/81, z zawodu konstruktor po studiach wyższych na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Lądowej, Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) jako arbiter od 2002 roku i jako mediator, Członek Kolegium Arbitrażowego od 2011 roku, Pełnomocnik PFSRM ds. biegłych sądowych, Obrońca z urzędu do spraw rzeczoznawców przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2018 roku, Członek Rady Standardów powołanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku, zdecydowany zwolennik procedur rozjemczych i mediacyjnych w sprawach rozbieżnych wycen, Biegły sądowy od 2003 roku ds. wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, własna ponad dwudziestopięcioletnia działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości „Małgorzata Skąpska Szacowanie Nieruchomości”.


Magdalena Małecka

Magdalena Małecka - jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Magdalena jest członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS). Magdalena Małecka jest od wielu lat wykładowcą na studiach podyplomowych, seminariach i innych szkoleniach dla uczestników rynku nieruchomości na terenie całej Polski, a jej wykłady są wysoko cenione. Jest autorką wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych i związanych z infrastrukturą przesyłową oraz wywłaszczaniem gruntów pod drogi. Magdalena była członkiem Komisji Etyki Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Była także członkiem Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, m.in. „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”, w tym kierowała zespołem zajmującym się standardem „Wartość Rynkowa”. Magdalena jest członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie zrzeszonego przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie prowadzi firmę AIM PROPERTY zajmującą się wycenami na rynku nieruchomości oraz doradztwem. Jest także współwłaścicielem firmy EAGLE INVEST działającej na rynku inwestycyjnym w nieruchomościach. Magdalena Małecka w 2005 r. została wyróżniona przez jeden z dużych banków hipotecznych tytułem "Rzeczoznawca Roku 2004" za: "prezentowanie wysokich standardów pracy, tj. fachowość, rzetelność, chęć współpracy i nastawienie na realizację potrzeb Klientów".


Grzegorz Chmielak


Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz


Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny