Do pobrania

STANDARDY ZAWODOWE
KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE
KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE
NOTY INTERPRETACYJNE
PROJEKTY
ARCHIWUM

 

 

Warszawa, dnia 09 czerwca 2014 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTÓW STANDARDÓW WYCENY

 

Na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2014 Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przyjęła i skierowała do dyskusji środowiskowej projekty standardów:

  • KSWS WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH",

oraz

  • KSWP INNE RODZAJE WARTOŚCI".

Pierwszy z wymienionych projektów jest wynikiem prac Zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana i dr Jana Konowalczuka oraz prac Komisji Standardów PFSRM, drugi jest wynikiem prac własnych Komisji Standardów.

Projekt Krajowego Standardu Wyceny Podstawowego  "INNE RODZAJE WARTOŚCI" jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska odnoszące się do zdefiniowania tych kategorii wartości, których definicje nie zostały zawarte w przepisach prawa. Proponowany standard w obecnej wersji jest standardem „otwartym” i w przypadku pojawienia się konieczności zdefiniowania kolejnych rodzajów lub kategorii wartości może zostać odpowiednio uzupełniony.

Wymienione projekty znajdują się na pierwszym etapie otwartych konsultacji, etapie "dyskusji środowiskowej".

 

Na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2014 r. Rada Krajowa PFSRM przyjęła również ostatnie wersje projektów standardów:

  • KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH Z TYTUŁU LOKALIZACJI, BUDOWY I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH”,

oraz

  • KSWS „WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO CELÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”.

Wymienione projekty znajdują się obecnie po etapie „dyskusji środowiskowej” a ich ostateczne przyjęcie nastąpi po okresie próbnym na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM.

Obecna wersja projektu KSWS "OKREŚLANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ NALEŻNYCH Z TYTUŁU LOKALIZACJI, BUDOWY I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH” zawiera rozwiązania wynikające z analizy najnowszego orzecznictwa oraz treści opinii prawnej jaką na zlecenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przygotowali Panowie r. pr. dr Grzegorz Matusik, r.pr. dr hab. Jacek Górecki z Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wskazana opinia wraz z informacją Komisji Standardów o sposobie uwzględnienia zawartych w niej postulatów, zgodnie z wolą autorów dostępna będzie w najbliższym wydaniu kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy.

Projekt standardu został sprawdzony i zweryfikowany zarówno pod kątem rozwiązań prawnych ( r.pr Pan Piotr Zamroch - współautor, r.pr. dr Grzegorz Matusik, r.pr. dr hab. Jacek Górecki - autorzy opinii ) jak i pod kątem rozwiązań merytorycznych ( zespół pod kierownictwem Kol. Jerzego Dąbka oraz cały skład Komisji Standardów).

W tym miejscu chciałbym podkreślić ogromny wkład jaki w powstanie Standardu wnieśli wszyscy członkowie Zespołu a w szczególności  rzeczoznawca majątkowy Jerzy Dąbek i radca prawny Piotr Zamroch.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem projektu standardu do drugiego etapu dyskusji środowiskowej Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwałę o całkowitym wycofaniu funkcjonującego dotychczas standardu KSWS 4 "WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH", przyjętego uchwałą Rady Krajowej Uchwała RK nr 3/06/2012 z dnia 04-05.06.2012 r. Wskazana uchwała wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty jej podjęcia.

Prowadzone przez PFSRM konsultacje środowiskowe maja charakter otwarty. Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji zmian. Termin składania uwag do przedstawionych projektów upływa dnia 05 sierpnia 2014 r. Korespondencję proszę kierować na adres PFSRM lub mailowo na adres pfva@pfsrm.pl, w tytule umieszczając hasło „standardy”.

 

Radosław Gaca
Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM