Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo – polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej spotęgowały starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się profesjonalnie wycenami nieruchomości.

Grupa założycielska liczyła 24 osoby. Zapał i zaangażowanie pierwszych członków stowarzyszenia spowodowały jego szybki rozwój. Dziś liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób. Do swojego grona członkowie Stowarzyszenia zapraszają każdego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałość o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność we wskazanych poniżej kierunkach:
 • kształtowanie zasad etyki zawodowej,
 • działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 • integracja środowiska,
 • tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego,
 • ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Od początku istnienia Stowarzyszenia ludzie tworzący tą organizację wykazywali się wysokimi kwalifikacjami, zainteresowaniem zawodem oraz pełnym oddaniem w realizacji celów statutowych.

Struktura organizacyjna ŁSRM
Władze Stowarzyszenia stanowią Walne Zgromadzenie członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Skład osobowy Zarządu
 • Prezes Zarządu - Andrzej Zarychta
 • Wiceprezes Zarządu - Tomasz Cieślak
 • Sekretarz - Elżbieta Krepska
 • Skarbnik - Bogumiła Sikorska
 • Członek Zarządu - Adam Krzemiński-Freda
 • Członek Zarządu - Marek Jabłoński
 • Członek Zarządu - Mateusz Bielewski
 • Pełnomocnik Zarządu - Jacek Dukat
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Komisji - Krzysztof Kuryłowicz
 • Członek Komisji - Alicja Sacharz
 • Członek Komisji - Justyna Wojciechowska
 • Członek Komisji - Janusz Okoński

W ramach struktury organizacyjnej działają również komisje stowarzyszeniowe:

Komisja Etyki – której przewodniczącym jest Jan Juraś.
Komisja Pojednawczo – Arbitrażowa - której przewodniczącym jest  Zdzisława Ledzion-Trojanowska.
Komisja Etyki Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa dla dobra zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego. Komisja orzeka o zgodności postępowania rzeczoznawców majątkowych z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej. Komisja rozpatruje sprawy dotyczące członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych .i rozpatruje sprawy wniesione przez: Zarząd, członków ŁSRM lub też  zleceniodawców operatów szacunkowych, w tym Sądów. Komisja rozpatruje sprawy złożone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi. Komisja nie rozpatruje spraw zgłoszonych jako anonim.

Komisja Pojednawczo - Arbitrażowa jest specjalistycznym zespołem mediacyjno – oceniającym. Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażowa nie jest postępowaniem w wyniku którego dokonuje się oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w trybie art. 157 ustawy  o gospodarce nieruchomościami. Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażową może być prowadzone na wniosek zlecającego, w przypadku sporządzenia dwóch lub większej ilości operatów szacunkowych dotyczących tej samej nieruchomości. Warunkiem koniecznym prowadzenia postępowania jest zgoda zleceniodawców na weryfikację  operatów szacunkowych. Celem postępowania jest stwierdzenie kompletności i zgodności z przepisami prawa przedstawionych operatów szacunkowych oraz  doprowadzenie do wyjaśnienia przyczyn rozbieżności, poprawienia błędów w rozpatrywanych operatach przez ich autorów lub sporządzenie wspólnego operatu szacunkowego przez rzeczoznawców-uczestników postępowania.

INNA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

PRAKTYKI ZAWODOWE
Zarząd ŁSRM informuje, że funkcjonujący w naszym stowarzyszeniu od 2009r. system praktyk zawodowych został znowelizowany i dostosowany do obowiązującego Rozporządzenia z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych  w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328).

PFSRM pełnieni funkcję organizatora praktyk zawodowych.

PFSRM  prowadzi i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.

Osoba ubiegająca się o wpisanie na listę prowadzących praktykę zawodową składa do PFSRM Zgłoszenie Osoby Uprawnione. (Druk nr 4 - do pobrania)

Koordynatorem praktyk zawodowych jest Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Pełnomocnikiem do spraw praktyk zawodowych ustanowionym przez organizatora praktyk jest Pan Mateusz Bielewski.
Kontakt : 
tel. kom. : 663 258 909
mail : m.bielewski@op.pl

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości składa do Pełnomocnika
1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej. (Druk nr 1 - do pobrania)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej. (Druk nr 2 - do pobrania)
3. Zgodę prowadzącego praktykę zawodową będącego członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. (Druk nr 3 - do pobrania)
4. Dowód wniesienia opłaty 117 zł tytułem "wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (00-695) w Warszawie ul. Nowogrodzka 50 nr: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.
5. Dowód wniesienia opłaty 500 zł tytułem koordynacji praktyk zawodowych na Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi ul. Wólczańska 51 nr : 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.

PATRONAT STOWARZYSZENIA
W dniu 16 marca 2015r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51 lok. 23.
Tym samym, zgodnie z uchwałą z dnia 25.02.2015r. Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości, działająca w oparciu o umowę z dnia 15 października 2003r. przestała istnieć.
Stowarzyszenie kontynuuje działalność Bazy posługując się nie zmienioną nazwą Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości.

Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa w oparciu o ustawę z dnia z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Sygnatariusze związani są do przestrzegania Regulaminu i Uchwał podejmowanych przez Zebranie oraz wewnętrznej Instrukcji Funkcjonowania Bazy.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Tomasz Paweł Cieślak.
W skład Rady wchodzą :
1) Tomasz Paweł Cieślak – Przedstawiciel
2) Jolanta Galia – sprawy organizacyjne
3) Alicja Sacharz – sprawy finansowe
4) Jacek Dukat – sprawy techniczne  
5) Teresa Bersińska – stały kontroler

Baza obejmuje obszar Łodzi i wybrane obszary województwa Łódzkiego.
Baza ma charakter kompletny, tzn. że z monitorowanych obszarów wprowadzane są wszystkie zawarte transakcje rynkowe.
Liczba zgromadzonych na dzień 28 lutego 2016r. rekordów wynosi 98411, w tym:
20797 transakcje nieruchomościami zabudowanymi
37250 transakcje nieruchomościami niezabudowanymi
39733 transakcji nieruchomościami lokalowymi
31 umów służebności przesyłu
600 czynszów najmu i dzierżawy

Baza opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego.
- Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
- Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
- Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
- Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
- Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
- Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 23:09
przez:
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 14/11/2016 16:27


Galeria

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny