Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. W 2012 r. Stowarzyszenie obchodziło zatem już 20-tą rocznicę swojej działalności.

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 r. WSRM liczyło 671 osób - członków zwyczajnych, w tym 597 rzeczoznawców majątkowych, tj. ok. 11 % wszystkich w naszym kraju osób z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomości.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest niekwestionowany ojciec naszego zawodu - pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych należy do związku stowarzyszeń - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.

Prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Działalność naukowo-dydaktyczną łączy z osobiście wykonywaną praktyką w zakresie wyceny, w tym z funkcją biegłego sądowego.

Zarząd WSRM utrzymuje stałe, robocze kontakty z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, z Urzędem M. St. Warszawy, jak też oczywiście z Zarządem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Członkowie Stowarzyszenia pełnią funkcje w organach oraz bardzo aktywnie uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:
 • Kol. Krzysztof Bratkowski jest Prezydentem PFSRM.
 • Kol. Monika Szapiro-Nowakowska jest członkiem Komisji Rewizyjnej PFSRM.
 • Kol. Leszek Cieciura, Maria Duciak, Romuald Gromulski, Anna Kowalska, Anna Morawska-Świetliczko, Zbigniew Osiński i Wojciech Wolcendorf są arbitrami - członkami Komisji Arbitrażowej PFSRM.
 • Prezes stowarzyszenia kol. Mieczysław Prystupa, pełni społecznie funkcję redaktora naczelnego organu prasowego Federacji - kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”. Uczestniczy także, wraz z kol. Martą Jurek-Maciak, w pracach Rady Programowej.
 • Przewodniczącym Komisji ds. Samorządu Zawodowego jest kol. Wacław Baranowski, w komisji tej pracuje też kol. Aldona Góźdź.
 • Członkami Komisji ds. Standardów Zawodowych są kol. kol. Zbigniew Brodaczewski, Krzysztof Grzesik, Łukasz Maciak i Monika Szapiro-Nowakowska.
 • W Komisji ds. Wydawnictw uczestniczy kol. Krzysztof Trynkos.
 • Pełnomocnikiem Zarządu PFSRM ds. Integracji w Unii Europejskiej jest kol. Krzysztof Grzesik.
 • Regionalnym Pełnomocnikiem Zarządu PFSRM ds. Praktyk Zawodowych jest kol. Jolanta Smolińska.

Z prawdziwą satysfakcją należy również odnotować znaczący udział członków WSRM w składach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, działających na podstawie art. 191 i 194 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). I tak:
 • W Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, w podkomisji ds. szacowania nieruchomości, pracuje 8 członków WSRM. Są to następujące osoby: Mieczysław Prystupa, Zbigniew Baranowski, Zdzisław Dmowski, Tomasz Klusek, Elwira Laskowska, Jerzy Pindelski, Monika Szapiro-Nowakowska i Wojciech Wilkowski.
 • Natomiast kol. Wacław Baranowski stoi na czele całej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości). Jego zastępcą ds. kierowania sekcją dla rzeczoznawców majątkowych jest kol. Zbigniew Brodaczewski.
 • Członkami Komisji Odpowiedzialności Zawodowej - sekcji dla rzeczoznawców majątkowych są ponadto kol. kol. Krzysztof Bratkowski, Aldona Góźdź, Bogusław Rutkowski, Kazimierz Rygiel i Grzegorz Szaraniec.
 • Obrońcami z urzędu w sprawach postępowań przed KOZ są kol. kol. Iwona Adamowska, Ryszard Koton, Dominika Kubalska-Białek, Jolanta Przedlacka, Franciszek Szymański i Czesława Ślaska.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych już tradycyjnie nadaje priorytet dla szkolenia i doskonalenia zawodowego swoich członków. Zarząd WSRM bardzo poważnie podchodzi do zapisanego w ustawie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Realizowany w Stowarzyszeniu program szkoleń jest przydatny w pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, pogłębia jej specjalistyczny i ekspercki charakter.

Szkolenia realizowane są zarówno systemem zleceniowym, jak i siłami własnymi. Zamawiane są prelekcje osób nie będących członkami Stowarzyszenia - uznanych specjalistów w zakresie metodologii wycen oraz nauk towarzyszących wycenie praw majątkowych. Wykorzystywana jest jednak także i własna wiedzą oraz doświadczenie zawodowe. Zarząd WSRM wychodzi bowiem z założenia, że każdy rzeczoznawca majątkowy - członek WSRM opanował perfekcyjnie jakiś segment teorii lub praktyki wyceny, a swoje przemyślenia może i powinien przedstawić na forum zebrania szkoleniowego.

Tematyka szkoleń dostosowywana do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz ze zmian przepisów prawa i standardów zawodowych. Wycena praw majątkowych jest traktowana obszernie: w programie szkolenia i doskonalenia zawodowego są uwzględniane - oprócz szacowania nieruchomości - także zagadnienia dotyczące wyceny środków trwałych oraz określania wartości zorganizowanych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw).

Zebrania szkoleniowe WSRM mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy. Członkowie Stowarzyszenia mają jednak wstęp wolny, w ramach na bieżąco uregulowanych składek (składka organizacyjna w WSRM wynosi 25 zł/mies. od osoby). Dla osób niebędących członkami WSRM ustalana jest każdorazowo opłata za udział w zajęciach szkoleniowych. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie WSRM mogą sobie również stamtąd pobrać konspekty w wersji elektronicznej, przygotowane przez wykładowców.

Twórcą i administratorem strony internetowej Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  www.wsrm.waw.pl  jest członek Stowarzyszenia, kol. Tomasz Bieliński.

Zgodnie ze statutem WSRM wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się co 3 lata.

W 2011 r. wybrano następujące składy osobowe zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego:

Zarząd WSRM:
 • Mieczysław Prystupa - przewodniczący
 • Leszek Cieciura - zastępca przewodniczącego
 • Elwira Laskowska - sekretarz
 • Jolanta Przedlacka - skarbnik
 • Zbigniew Brodaczewski
 • Joanna Monika Szapiro-Nowakowska
 • Kazimierz Rygiel - sprawy szkoleń
Komisja Rewizyjna:
 • Maria Duciak – przewodnicząca
 • Anna Morawska - Świetliczko
 • Ryszard Koton
 • Euzebiusz Wasowski
 • Jerzy Wojciech Derski

Sąd Koleżeński:
 • Zbigniew Baranowski - przewodniczący
 • Renata Ługowska - zastępca przewodniczącego
 • Anna Więckowska - sekretarz
 • Teresa Stępień
 • Włodzimierz Szymanowicz

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:51
przez:
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:56


Galeria

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny